Problém nerovného odměňování mužů a žen v České republice stále přetrvává. Ženy si v porovnání s muži vydělají v průměru o 22 % méně. Jde o druhý největší rozdíl  v Evropské unii. I z tohoto důvodu Odbor rovnosti žen a mužů spoluorganizoval konferenci Rovné odměňování: věc nás všech, která se konala 11. října v Kanceláři veřejné ochránkyně práv v Brně. Konference se zúčastnili zástupci a zástupkyně veřejného sektoru, soukromého sektoru a akademické sféry. Strukturována byla do třech panelových diskusí a dvou paralelních workshopů; představen byl také program Logib.

Komunální volby se blíží. Víme, kdo kandiduje a přinášíme přehled zastoupení žen mezi kandidujícími. Zmapovat všechny obecní kandidátky je nesmírně obtížné, proto zde nabízíme přehled poměru kandidujících žen a mužů ve statutárních městech v jednotlivých krajích. Žen je v zastupitelstvech stále málo, proto nás zajímají právě jejich kandidatury. Příští týden po volbách nabídneme reflexi poměru kandidující vs. zvolené. 

Istanbulská úmluva čelí mnohým dezinterpretacím, které zbytečně ohrožují její ratifikaci. Proto Obor rovnosti žen a mužů uspořádal dne 26. září 2018 seminář pro poslance a poslankyně s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta.  Seminář se konal pod záštitou poslankyň Radky Maxové (ANO 2011), Aleny Gajdůškové (ČSSD) a poslance Františka Kopřivy (Piráti).

Genderové statistiky zabývající se faktory ovlivňujícími zdraví a přímými zdravotními aspekty ukazují značné rozdíly mezi muži a ženami, na které je potřeba adekvátně reagovat. A to např. zacílenou prevencí, konkrétní péčí či výzkumem, legislativou a politickými strategiemi. I tohle bylo tématem jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (Výbor) dne 19. září 2018.

V posledních měsících bylo v souvislosti s přípravou ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy (tedy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) publikována řada mýtů a dezinformací. V reakci na tyto mýty vydal Úřad vlády brožuru určenou širší veřejnosti.

 „Tato brožura obsahuje přehled těch nejčastějších mýtů a dezinterpretací spojených s úmluvou proti násilí na ženách, uvádí je na pravou míru, případně je vyvrací. Brožura vznikla na základě doporučení vládního Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Její zpracování výbor inicioval jako reakci na stále častější mediální dezinformace a kampaň některých politiků a platforem proti ratifikaci Istanbulské úmluvy Českou republikou“, řekla u příležitosti vzniku brožury Branislava Marvánová Vargová, předsedkyně výboru.

O podpoře práce z domova, flexibilních forem práce či rozvoji manažerských dovedností spolu dne 17. září 2018 diskutovali zástupci a zástupkyně byznysu a státní správy. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost pořádal kulatý stůl na téma podpory diverzity a skloubení pracovního a soukromého života. 

Ve čtvrtek 6. září 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce. Představena byla analýza Přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případech znásilnění, která poukazuje na nejednotnost v rozhodování soudů ve srovnatelných případech i ukládaní dalších ochranných opatření. 

Dne 18. července 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro pracovníky a pracovnice ministerstev.  

Proč střední Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů zaostává za zbytkem Evropy? Jak se může veřejná správa inspirovat světem byznysu v oblasti podpory diverzity? Jaké jsou hlavní překážky naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020? Existuje svoboda bez rovnosti? Jakou roli hrají muži při prosazování genderové rovnosti? A jaký je přístup nastupující generace k rovnosti žen a mužů? Podnítit diskuzi nad těmito tématy se v minulém týdnu podařilo na dvou mezinárodních konferencích pod hlavičkou Úřadu vlády.

Vláda ČR dne 6. června 2018 schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů. Dokument shrnuje vývoj, ke kterému došlo v oblasti postavení žen a mužů v ČR za rok 2017. Součástí Zprávy 2017 jsou také Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 a 2019 a Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Lenka Grünbergová
grunbergova.lenka@vlada.cz

Partneři

Hlavní mediální partner