Odborná veřejnost o Istanbulské úmluvě

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, je jedna z mnoha lidskoprávních mezinárodních smluv z pera Rady Evropy. Jejím cílem je především důsledná prevence násilí vůči ženám a domácího násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů. Istanbulská úmluva vyvolala u části české veřejnosti spoustu otázek o obsahu, dopadech a významu ratifikace této úmluvy.

Na této stránce naleznete informace, jak hodnotí veřejnou diskuzi o Istanbulské úmluvě odborná veřejnost, co pro Českou republiku znamená její ratifikace, odpovědi na nejčastější otázky k Úmluvě a seznam důležitých dokumentů týkajících se úmluvy.

Proč by měla Česká republika Istanbulskou úmluvu ratifikovat?

  Otázky a odpovědi

  V souvislosti s přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí byla v českém prostředí publikována řada mýtů a dezinformací. V reakci na tyto mýty vydal Úřad vlády informativní brožuru určenou širší veřejnosti a níže je přehled těch nejvýraznějších mýtů.

  Cílem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, je skoncovat s násilím páchaným na ženách a s domácím násilí. Členské státy Rady Evropy zavedly v posledních letech spoustu důležitých opatření, ovšem stávající právní předpisy nejsou vždy řádně vymáhány, služby pro pomoc obětem a preventivními opatření jsou nedostatečné. Vlády, které smlouvy ratifikují, se zavazují k přijetí souboru opatření k řešení všech forem násilí páchaných na ženách a domácího násilí a zajistit spravedlivé stíhání pachatelů. Zároveň stejná ochrana má být poskytnuta i mužům a dalším skupinám jakou jsou děti nebo senioři v rolích obětí. Istanbulská úmluva je tak jedna z mnoha mezinárodních lidskoprávních smluv sjednaných v rámci Rady Evropy, jejímž cílem je zajistit bezpečný život bez násilí pro všechny obyvatele.

  Objevují se názory u veřejnosti, že Istanbulská úmluva prosazuje tzv. genderovou ideologii, která povede ke smazání rozdílů mezi muži a ženami. Istanbulská úmluva ale v žádném případě nepopírá biologické rozdíly mezi muži a ženami. Jejím cílem je skoncovat s násilím páchaným na ženách a s domácím násilí. V Úmluvě se hovoří o tzv. genderově podmíněném násilí, což jsou formy násilí, které jsou namířeny proti ženám, právě proto, že jsou ženy, nebo kdy ženy jsou výrazně častějšími obětmi. Boj proti těmto formám násilí tak úzce souvisí s otázkou rovnoprávnosti žen a mužů. Úmluva proto usiluje o odstranění společenských nerovností na základě pohlaví, protože bez jejich odstranění nelze vymýtit ani domácí násilí. Istanbulská úmluva je tak jedna z mnoha mezinárodních lidskoprávních smluv sjednaných v rámci Rady Evropy, jejímž cílem je zajistit bezpečný život bez násilí pro všechny obyvatele.

  Na základě statistických údajů vychází úmluva z toho, že hlavními oběťmi domácího násilí jsou ženy (až v 95 % případů). Úmluva proti násilí na ženách se tak primárně vztahuje na ochranu žen před násilím. Vyzývá ale smluvní státy ke stejné ochraně dalších skupin obětí jako jsou právě muži, senioři, děti a další.

  Ne, žádnou takovou pravomoc úmluva sociálním službám nezavádí. Rozhodnout o odebrání dítěte z rodiny bude moct nadále pouze soud dle platných českých zákonů.

  Cílem úmluvy je odstranění předsudků o podřízeném postavení žen ve společnosti. K rušení tradičních oslav či lidových písní nebude docházet.

  Jedním z cílů úmluvy je prevence domácího násilí formou osvěty a vzdělávání. Ve školách se má proto učit o hodnotách jako je rovnost, lidská důstojnost či nenásilné řešení sporů. Úmluva o vytváření nových genderových identit vůbec nemluví. Úmluva se týká odstraňování násilí páchaného na ženách.

  Pro Českou republiku úmluva způsob dokazování domácího násilí vůbec nemění. Proti falešným obviněním se bude moct každý bránit stejnými prostředky jako dosud. Stát má pouze zařídit vhodnou reakci a ochranu oběti.

  Istanbulskou úmluvu podporují

  Daniel Soukup
  Proděkan Filozofické fakulty UK

  Daniel Soukup

  Taťána Gregor Brzobohatá
  Zakladatelka Nadace Krása pomoci a ambasadorska Cílů udržitelného rozvoje

  Taťána Gregor Brzobohatá

  Mark Martin
  Ředitel Amnesty International ČR

  Mark Martin

  Pavla Gomba
  Výkonná ředitelka UNICEF ČR

  Pavla Gomba

  Kamil Fila
  Filmový publicista a pedagog

  Kamil Fila

  Pavlína Louženská
  Zakladatelka #HolkyZmarketingu

  Pavlína Louženská

  Timofej Kožuchov
  Vítěz mistrovství ČR v debatování a Youtuber

  Timofej Kožuchov

  Zuzana Fellegi
  Právnička a lektorka práva

  Zuzana Fellegi

  Stanislava Hýbnerová
  Emeritní docentka Právnické fakulty UK, oblast zájmu mezinárodněprávní ochrana žen a dětí

  Stanislava Hýbnerová

  Jan Wintr
  Vyučující teorie práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

  Jan Wintr

  Johanna Nejedlová
  Novinářka a autorka, Konsent.cz

  Johana Nejedlová

  Pavel Houdek
  Právník a instruktor sebeobrany pro ženy

  Pavel Houdek

  Petra Sýkorová
  Bývalá mladá delegátka do OSN za ČR

  Petra Sýkorová

  Aneta Petani
  Aktivistka

  Aneta Petani

  Robert Pelikán
  Advokát a bývalý ministr spravedlnosti

  Robert Pelikán

  Důležité publikace o Istanbulské úmluvě ke stažení

  Kdo za projektem stojí

  Vedoucí pracovník
  Radan Šafařík
  safarik.radan@vlada.cz

  Zástupkyně vedoucího pracovníka
  Lenka Grünbergová
  grunbergova.lenka@vlada.cz

  Partneři

  Hlavní mediální partner