Na 10. prosince připadá Mezinárodní den lidských práv a současně končí mezinárodní aktivizační kampaň 16 dní aktivismu proti násilí na ženách. Podle dostupných mezinárodních statistických údajů se v České republice obětí fyzického nebo sexuálního násilí stala každá třetí žena, přičemž každá desátá žena čelila pronásledování a každá dvacátá byla znásilněna. Většina fyzických a sexuálních napadení proběhla ze strany partnera. Míra nahlášení těchto násilných činů však nepřekračuje hranici 8 %.

„Domácí a genderově podmíněné násilí představuje jednu z nejčastějších a velmi závažných forem porušení lidských práv. V situaci, kdy se ženy ve velkém měřítku stávají obětí násilí, lze stěží hovořit o genderové rovnosti a spravedlivé společnosti. Za zásadní v tomto ohledu považuji Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva), která by měla zajistit efektivní pomoc obětem genderově podmíněného násilí, důsledné stíhání jeho pachatelů a také účinnou prevenci.  Pevně doufám, že Česká republika přistoupí k její ratifikaci do konce příštího roku,“ uvedla v souvislosti s kampaní 16 dní aktivismu proti násilí na ženách náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR Martina Štěpánková.

Potlačování genderově podmíněného násilí je také jednou z priorit vlády ČR deklarovanou i v jejím programovém prohlášení. Vláda ČR tuto problematiku adresuje jak ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, tak detailněji v Akčním plánu pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v rámci prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí realizoval následující aktivity: navázal bilaterální spolupráci s Norskou organizací Alternativa násilí, přenesl do českého prostředí edukativní film „Zuřivec“ a podpořil jeho další využívání prostřednictvím školení,  realizoval kampaň „To je rovnost!“ zaměřenou mj. na svědky a svědkyně domácího násilí a uspořádal mezinárodní odbornou konferenci a workshop zaměřené na implementaci článku 11 Istanbulské úmluvy, který formuluje požadavky ohledně sběru dat a výzkumu v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. V návaznosti na 16 akčních dní proti násilí na ženách proběhne ve spolupráci s neziskovou organizací proFem také odborný seminář k analýze soudních rozhodnutí v případech znásilnění v souvislosti s požadavky Istanbulské úmluvy.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři