V úterý 21. února 2017 se v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o první tohoto orgánu zasedání v tomto roce.

Pracovní skupina se na tomto setkání zabývala plánem činnosti na další období. Jako jednu ze svých hlavních priorit si vytýčila vznik zprávy „Muži v systému vzdělávání“ ve formě policy paperu a plánovala další postup při jeho tvorbě. Dále diskutovala o dosavadním fungování Pracovní skupiny a zamýšlela se nad zefektivněním další činnosti.


Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012. Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zabývat se tématem muži a rovnost žen a mužů.  

K cílům Pracovní skupiny patří např. asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, monitoring statistik, osvětová činnost či příprava zprávy o problematice mužů v systému vzdělávání.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři