Těsně před karanténou spustil vládní Odbor rovnosti žen a mužů nový projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. V rámci projektu nás čeká konference, několik workshopů, vyjde rozšířená publikace Násilí je možné zastavit, plánujeme školení k využívání edukativního filmu Zuřivec pro osvětu a prevenci domácího násilí.

Na včerejším setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů vzdáleně vystoupili zástupkyně a zástupce Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Upozornili, že s šířením covid-19 po světě je dopad pandemie na ženy závažnější. Část jednání byla věnovaná podpoře diverzity ve státní správě. 

V pátek 24. července 2020 zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Rada představila 15 doporučení v souvislosti s řešením negativních hospodářských a sociálních dopadů šíření onemocnění covid-19. Na jednání zaznělo, že při přijímaní vládních opatření je potřeba věnovat větší pozornost dopadům na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a obyvatelek. Rada  poukázala na to, že ženy jsou více ohroženy ekonomickými dopady krize, rostoucí nezaměstnaností a také zodpovídají za péči o děti během uzavření škol. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková také upozornila na nárůst domácího násilí a zdůraznila význam přijetí Istanbulské úmluvy.

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušila Evropskou sociální chartu. Důvodem je nepřijetí opatření k odstranění rozdílů ve mzdách žen a mužů a legislativy k podpoře vyššího zastoupení žen ve vedení soukromých společností. Výbor porušení shledal také u dalších 13 zemí, proti kterým nevládní organizace University Women of Europe podala kolektivní stížnost na nerespektování Evropské sociální charty.

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dnem 20. června 2020 již 14. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“.

Ve čtvrtek 18. června 2020 jednal Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Výbor diskutoval zejména o fungování systému pomoci obětem během nouzového stavu a restriktivních opatření v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a jejich dopady na ochranu a bezpečí obětí. Organizace poskytující pomoc obětem zaznamenaly nárůst kontaktů s oběťmi téměř o 50 %. Ke zvýšení počtu případů hlášených policii a intervenčním centrům ale nedošlo.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři