V úterý 11. června proběhla v prostorách Poslanecké sněmovny mezinárodní konference Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. Konferenci organizoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR pod záštitou Jany Pastuchové, poslankyně a předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Konference se konala u příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu. Řada politiků a političek se shodla, že podporují vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Bez podpůrných opatření, jako jsou kvóty alespoň na dočasnou dobu, toho ale lze dosáhnout velmi obtížně. Shodla se na tom odborná veřejnost, publikum a systém kvót podpořily i některé političky.

V úterý 11. června proběhla v prostorách Poslanecké sněmovny mezinárodní konference Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. Konferenci organizoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR pod záštitou Jany Pastuchové, poslankyně a předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Konference se konala u příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu. Řada politiků a političek se shodla, že podporují vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Bez podpůrných opatření, jako jsou kvóty alespoň na dočasnou dobu, toho ale lze dosáhnout velmi obtížně. Shodla se na tom odborná veřejnost, publikum a systém kvót podpořily i některé političky.

Více než 7000 zástupkyň a zástupců členských států OSN a neziskového sektoru včetně 86 ministryň a ministrů se v březnu sešlo v New Yorku, aby se zde zúčastnili 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace byla vedená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Více než 7000 zástupkyň a zástupců členských států OSN a neziskového sektoru včetně 86 ministryň a ministrů se v březnu sešlo v New Yorku, aby se zde zúčastnili 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace byla vedená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Letos uplyne 100 let od zavedení volebního práva žen v Československu. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR k výročí pořádá 10. června 2019 mezinárodní konferenci Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. 

Letos uplyne 100 let od zavedení volebního práva žen v Československu. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR k výročí pořádá 10. června 2019 mezinárodní konferenci Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. 

Vláda dnes schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. Akční plán se zaměřuje především na partnerské, mezigenerační a sexuální násilí. Přináší 24 konkrétních opatření, která by měla vést k důslednější prevenci a dostupnější pomoci obětem.

Opatření Akčního plánu jsou rozdělena do tří strategických oblastí: i) prevence, ii) ochrana a podpora osob ohrožených (včetně dětí) a iii) zajištění přístupu ke spravedlnosti. K hlavním prioritám Akčního plánu patří zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro osoby ohrožené násilím a jejich děti. Jde především o utajené azylové domy, krizová lůžka či telefonickou krizovou pomoc. Specializovaných pobytových služeb (azylových domů) máme v Česku dlouhodobě nedostatek - přibližně jen 90 míst. 

K důležitým opatřením Akčního plánu patří také podpora terapeutických programů pro násilné osoby. Aktuálně je v ČR pouze 10 organizací poskytujících tyto programy a jejich kapacita nepokrývá poptávku. Akční plán má také přispět k prohloubení vzdělávání profesí, které nejčastěji přicházejí do kontaktu s oběťmi. Důležitou součástí je také prevence uvedených forem násilí, a to prostřednictvím osvětových aktivit či vzdělávání na školách.

Akční plán vypracoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Výborem pro prevenci násilí na ženách. Ten sdružuje odborníky a odbornice z organizací poskytujících pomoc obětem, z akademického prostředí i z jednotlivých ministerstev. 

"V posledních letech se u nás postavení obětí domácího a sexuálního násilí zlepšuje. Přesto narážíme na některé přetrvávající problémy. Specializovaných služeb pro oběti domácího násilí je stále málo. S násilnými osobami se teprve učíme pracovat. Znásilnění bývá často bagatelizováno a vina přenášena na oběť. Akční plán na tyto problémy reaguje a v případě jeho důsledného naplňování by měl během následujících čtyř let situaci všech, kdo jsou tímto násilím dotčeni, zlepšit," říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Schválení akčního plánu reaguje na skutečnost, že domácí a sexuální násilí nadále představuje závažný problém české společnosti. Zkušenost s partnerským násilím má každá třetí žena, 14 % ze všech dětí vyrůstá v rodinách s výskytem domácího násilí a oběťmi znásilnění se stalo 5 - 10 % žen. Na policii či jiné pomáhající profese se však obrátí jen zlomek obětí.

Akční plán je k dispozici pod tímto odkazem: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři