Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Česká republika se zúčastnila jednání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2021 zasedala ve Štrasburku Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů. Jednání se zúčastnili i zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů.

Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů

Komise je stálým poradním orgánem Rady Evropy pro oblast rovnosti žen a mužů (dále jen „Komise“). Na programu listopadového jednání Komise je mj. naplňování Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost, jejíž text vznikal na zasedání Komise v Praze v roce 2018. Mezi další body programu patří opatření v oblasti potírání domácího a sexuálního násilí, podpora gender mainstreamingu v rámci vládních politik, potírání sexismu a genderových stereotypů a informace a aktivitách EU (zemí předsedajících Radě EU) a dalších mezinárodních organizacích.

Role České republiky na zasedání

Zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky se zasedání zúčastnili z několika důvodů. Vedle aktivního zapojení do mezinárodního dialogu v oblasti rovnosti žen a mužů na poli Rady Evropy, je pro Českou republiku důležité získávání poznatků pro naplňování cílů projektu Úřadu vládu s názvem Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí (dále jen „Projekt“). Projekt zahrnuje tematickou oblast „potírání on-line sexismu,“ která vychází z Doporučení Výboru ministrů o prevenci a boji proti sexismu. I toto doporučení a jeho implementace tvoří jedno z témat programu Komise. Součástí programu české delegace je také jednání s Radou Evropy o možnosti zapojení České republiky do kampaně proti sexismu, a to zejm. prostřednictvím zajištění českého překladu internetové stránky www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism (stránka je již přeložena do 23 evropských jazyků) a překladu souvisejících osvětových výstupů. Vzhledem k probíhajícímu zasedání Evropského parlamentu je součástí také jednání se zástupci/zástupkyněmi relevantních výborů a pracovních orgánů Evropského parlamentu. Čeští zástupci a zástupkyně vedou na zasedání bilaterální jednání s vybranými evropskými zeměmi (předběžně byly potvrzeny Slovensko, Francie, Švédsko a Ukrajina), Radou Evropy a dalšími mezinárodními organizacemi. Nezbytnou součástí programu je též jednání se Stálým zastoupením ČR při Radě Evropy.

Vize do budoucna

Účast na jednání Komise přispěje ke zdárné realizaci projektu, jeho propagaci na evropské úrovni a podpoří vnímání České republiky jako země, která přikládá podpoře rovnosti žen a mužů a prevenci domácího a sexuálního násilí odpovídající význam.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »