Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odbor rovnosti žen a mužů prezentoval svou činnost na 67. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ve dnech 6. –  17. března 2023 probíhá 67. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Tisíce zástupkyň a zástupců členských států OSN a neziskových organizací se setkají v sídle OSN v New Yorku. Na programu jsou semináře, individuální schůzky s vrcholnými představiteli vlád členských států OSN a již tradiční plenární zasedání. 

Komise OSN pro postavení žen

Komise OSN pro postavení žen byla založena roku 1946 jako součást Ekonomického a sociálního výboru OSN s posláním prosazovat občanská, politická, ekonomická a sociální práva žen. Přestože postavení žen ve společnosti se postupně zlepšuje, význam Komise je i nadále velký. V počátcích své existence se Komise zabývala vůbec písemným zakotvením základních lidských práv a stála při vzniku Úmluvy o politických právech žen (1953) nebo Deklarace a později Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (1967, resp. 1979). Nyní se soustředí na rozvoj tohoto systému a hlavně jeho uplatňování v praxi. Proto také Komise od roku 1996 monitoruje uplatňování Pekingské deklarace a akční platformy, přijaté na Světové konferenci žen, jíž se zúčastnilo skoro 50 000 osob zastupujících 189 států a občanský sektor.

Komise každoročně stanovuje téma, kterému bude dané zasedání věnováno, a to jak v rámci programu, tak v tzv. závěrech zasedání, tedy písemného výstupu zasedání vyjednávaným diplomaty všech členských států. Závěry sice nejsou právně vymahatelné, ale představují společné deklaratorní stanovisko představující kompromis všech států světa. Závěry obsahují významná doporučení vládám, mezinárodním orgánům, občanské společnosti a ostatním zúčastněným stranám. 

Digitalizace, inovace a technologická změna jako téma rovnosti žen a mužů

Letošním ústředním tématem programu zasedání i závěrů byly inovace, technologický vývoj a vzdělávání žen a dívek v době digitalizace. V duchu tohoto tématu uspořádala Česká republika, spolu se Švédskem a Francií seminář na téma genderově podmíněného kybernásilí ve vztazích mladých lidí. Cílem takových seminářů je zprostředkovat diskuzi mezi zástupci států, mezinárodních organizací a neziskových organizací. Seminář uvedli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a švédská ministryně pro rovnost žen a mužů Paulina Brandberg.

95 % mladých lidí používá internet každý den. „Studie ze Skandinávie ukazují, že 40 až 60 % mladých lidí má zkušenost s násilím v blízkých vztazích. Násilí v partnerských vztazích se nejvíce vyskytuje právě mezi mladými lidmi,” upozornily Barbora Jakobsen a Ingunn Rangul Askeland, výzkumnice a psycholožky z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Mladí lidé mají zkušenosti se sledováním své polohy pomocí mobilních aplikací, bombardováním zprávami, nekonsezuálním zasíláním a šířením intimních fotek.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková publiku představila konkrétní opatření, které Česká republika přijala v oblasti veřejných politik a hlavně prevence. „Prevence je nejúčinnějším řešením násilí. Více než 5 500 mladých lidí prošlo našimi workshopy k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí, které pořádáme ve spolupráci s organizací Konsent. Ti nyní dokáží rozpoznat násilí na internetu a vyhledat i poskytnout pomoc. Vzděláváme i ty, kteří pomáhají všem, kdo zažili násilí v blízkých vztazích. V rámci spolupráce s norskou organizací Alternativou pro násilí jsme vyškolili více než 600 psychologů a sociálních pracovníků,” sdělila zmocněnkyně publiku z celého světa.

Odboru rovnosti žen a mužů a jeho partnerům se podařilo sestavit velmi pestrý panel. Preventivními workshopy na školách jakožto řešení genderově podmíněného kybernásilí se zabývala Eva Colledani z organizace Nesehnutí. K možnostem a úskalím stíhání promluvila švédská státní zástupkyně Emma Olson. Specificky problematice nekonsenzuálního sdílení intimních fotografií se věnovala Alyssa Ahrab, místopředsedkyně francouzské ženské lobby.

Side-event k problematice kybernásilí

Znásilnění jako válečná zbraň

Téma, které na zasedání rezonovalo napříč programem zasedání Komise, byl válečný konflikt a násilí s ním spojené. 

Jak může Česká republika zefektivnit systém pomoci obětem genderově podmíněného násilí z Ukrajiny, probírala národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková se zástupci a zástupkyněmi ukrajinské vlády a zmocněnkyní ukrajinské vlády pro politiku rovnosti žen a mužů Katerynou Levchenko. Z tohoto setkání vzešla dohoda na další spolupráci v otázce vytvoření center pomoci uprchlicím a uprchlíkům, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí i dalším silně traumatizovaným skupinám příchozích z Ukrajiny.

„Pomoc obětem sexuálního násilí v důsledku války na našem území je pro nás naprostou prioritou. Podařilo se nám otevřít pět center, v nichž poskytujeme psychologickou, sociální a právní pomoc obětem. Zatím jsme identifikovali 536 případů genderově podmíněného násilí. Doufáme, že naše centra umožní obětem promluvit o své traumatické zkušenosti, vyhledat pomoc a přispět k potrestání pachatelů.”

Kateryna Levchenko

Klíčovou roli v poskytování pomoci obětem války hrají neziskové organizace. Česká republika se v souvislosti s příchodem a integrací žen a dětí z Ukrajiny rozhodla uspořádat seminář. Na semináři na téma role neziskového sektoru v integraci uprchlic pořádaném Českou republikou k jednomu stolu usedly zástupkyně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ukrajinské, guatemalské a české vlády a neziskového sektoru.

V každém opatření, které přijímáme na pomoc uprchlíkům, musíme uplatňovat lidskoprávní pohled a zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů. Zároveň je nutné spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, obzvláště pak s neziskovým sektorem.

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Česká republika jako partner

Semináře organizované Odborem rovnosti žen a mužů představují jen střípky bohatého programu zástupců a zástupkyň České republiky a neziskového sektoru. Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo seminář na téma řešení nerovností žen a mužů v odměňování, tzv. gender pay gap, prostřednictvím transparentnosti odměňování. Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se Slovenskem a Rakouskem zorganizovali seminář k  násilí na novinářkách.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková se v doprovodu ředitele Odboru rovnosti žen a mužů Radana Šafaříka zúčastnila jednání se zástupkyněmi Generálního tajemníka OSN. Se zástupkyní pro lidská práva Ilze Brands Kehris paní zmocněnkyně hovořila o tématu deportací ukrajinských dětí do Ruska. Z diskuze se zvláštní zástupkyní Generálního tajemníka OSN pro sexuální násilí v konfliktu Pramilou Patten vzešla dohoda na naší úzké spolupráci v oblasti vzdělávání expertek a expertů pracujících s dětmi s traumatickou zkušeností. Dále paní zmocněnkyně hovořila se zvláštní zástupkyní generálního tajemníka OSN pro násilí na dětech Najat Maalla M’jid k potřebám a právům ukrajinských dětí přicházejících bez doprovodu. Vystoupila též na ministerské snídani Evropské unie a za Skupinu přátel vzdělávání, které ČR spolupředsedá, ministerském kulatém stole OSN k genderové rovnosti a digitalizaci a přednesla úvodní příspěvek na semináři k digitálnímu vzdělávání.

V rámci zasedání se dále zástupci a zástupkyně delegace ČR zúčastnili bilaterálních jednání s Evropskou komisí, Švédskem, Arménií, Egyptem a Mongolskem. Dále proběhly schůzky s IBM, náměstkem generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti Li Junhua a zástupkyní generálního tajemníka OSN Aminou J. Mohammed. ČR taktéž vystoupila na ministerském kulatém stole Světové banky k ekonomickému postavení žen a zúčastnila se uzavřeného jednání k bezpečným potratům svolaného dánskou ministryní Marie Bjerre.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dále vystoupil v Radě bezpečnosti OSN, kde znovupotvrdil důležitost agendy ženy, mír a bezpečnost, a přednesl národní prohlášení České republiky v rámci všeobecné rozpravy.

Situace ve vztahu k lidským právům a rovnosti žen a mužů se v jednotlivých zemích liší a Organizace spojených národů je unikátní a nejvýznamnější fórum k překonávání těchto rozdílů a hledání konsenzuálních způsobů řešení. Řadu výzev máme jako státy společných. Do své další práce v České republice si Odbor rovnosti žen a mužů odnáší mnoho inspirace, kontaktů a odborných poznatků. 

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »