Dne 18. a 19. listopadu 2015 proběhla v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (dále jako „Projekt“) návštěva delegace Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jako „EIGE“) v České republice.

Delegaci EIGE tvořila zástupkyně ředitelky, Therese Murphy, a odborný pracovník EIGE, Christian Veske. V rámci dvoudenního programu jim byla poskytnuta možnost seznámit se s širokou škálou subjektů zabývajících se rovností žen a mužů, zejména s ohledem na jejich možnosti prosazování cílů stanovených ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“).

První den své návštěvy se delegace EIGE setkala se zaměstnankyněmi a zaměstnanci Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR (dále jako „Oddělení“) a se zástupkyněmi a zástupci Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích čtyř výborů (dále jako „Rada“). Na tomto jednání byla delegace EIGE blíže seznámena s obsahem Strategie, dále s aktivitami Rady, Oddělení, jejich plány do budoucna a projekty, které Oddělení realizuje.

Dne 19. listopadu delegace EIGE nejprve jednala s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Následovalo setkání delegace EIGE se zástupkyněmi neziskových organizací sdružených v České ženské lobby, dále setkání se zástupkyněmi a zástupci resortů a nakonec setkání se zástupkyněmi a zástupci dalších relevantních aktérů/rek v oblasti rovnosti žen a mužů (Český statistický úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz měst a obcí ČR, Genderová expertní komora a Svaz průmyslu a obchodu).

Programem uvedených setkání byla zejména prezentace aktuální činnosti všech zmíněných subjektů v oblasti rovnosti žen a mužů a jejich možných aktivit s ohledem na prosazování cílů stanovených ve Strategii. Delegace EIGE také prezentovala svou činnost a představila nástroje, které by mohly všem zúčastněným pomoci lépe rozvíjet a prosazovat rovnost žen a mužů.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři