Konkrétní oblasti Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 jsou dále rozpracovány v jednotlivých Akčních plánech. Spadají sem:

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022 (schválený v květnu 2019)

Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020 (schválení v říjnu 2019)

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 20152018 (schválený v únoru 2015)

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 (schválený v červenci 2016)

Problematiky rovnosti žen a mužů se týká také Akční plán ČR k implementaci rezoluce o ženách, míru a bezpečnosti vycházející z rezoluce „Ženy, mír a bezpečnost“ přijaté Radou bezpečnosti OSN 31. října 2000 (schválený 9. ledna 2017).

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři