Dotace 2019

Dotační řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Bližší detaily k dotačním řízením k jednotlivým letům naleznete na vlada.cz.

Projekt: Placení výživného nemusí bolet: Jak na podporu dohody rodičů

Spolek Aperio usiluje o změnu pohledu na způsob, jakým děti v českých nemocnicích přicházejí na svět. Prosazuje přirozené porody a lidský přístup, pořádá kurzy pro rodiče, duly a porodní asistentky. Od roku 2002 provozuje na svých webových stránkách Průvodce porodnicemi.

Cílem projektu „Placení výživného nemusí bolet“ bylo snížit podíl osob, které v České republice neplatí výživné na dítě. V rámci projektu byly identifikovány hlavní překážky bránící rodičům v dosažení a plnění dohody o výživném na dítě, a to jednak prostřednictvím analýzy dotazů z poradny a jednak průzkumem postojů rodičů k dohodě. Tyto informace byly promítnuty do poradenské praxe a zveřejněny v osvětové kampani určené zaměřené na širokou veřejnost.

Více viz webová stránka kampaně.

Projekt: Migrantky mezi ženami 2019 – zdraví a ochrana před násilím

Sdružení pro integraci a migraci je lidskoprávní neziskovou organizací hájící práva cizinců v České republice. Zabývá se především sociálním a právním poradenstvím, terapeutickými konzultacemi, působením na veřejnosti a advokacií.

Projekt „Migrantky mezi ženami 2019“ se zaměřoval na rovné příležitosti migrantek a žen se zkušeností migrace. Cílem projektu bylo zmenšit zranitelnost těchto žen, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a dalšími vhodnými způsoby přispět ke zlepšení postavení migrantek v české společnosti. Projekt byl založen na vzájemně provázaných networkingových, osvětových, advokačních i poradenských aktivitách. Celkem bylo podpořeno 435 osob, uskutečnilo se 8 akcí na podporu zvyšování povědomí české společnosti o tématu gender v migraci a byla realizována informační mediální kampaň pro širokou veřejnost.

Více viz zpravodaje Ženy v migraci:

Zpravodaj Ženy v migraci 1/2019 

Zpravodaj Ženy v migraci 2/2019

Zpravodaj Ženy v migraci 3/2019

Projekt: Hájíme práva žen v České republice

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím cílem je přenášet problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy.

Cílem projektu „Hájíme práva žen v České republice“ bylo zlepšit genderovou rovnost ve společnosti na několika úrovních, řešit nejpalčivější problémy, které ženy trápí, a přispět ke zlepšení jejich životů, a to jak v institucionální rovině a na trhu práce, tak i v rodině a ve společnosti. V rámci projektu bylo mimo jiné vydáno 9 tiskových zpráv, uskutečnily se schůzky s politiky a političkami a dalšími stakeholdery a dále bylo zrealizováno několik osvětových a informačních akcí včetně konference „Společně bez násilí“, které se zúčastnilo přes 100 sociálních pracovníků a pracovnic, zástupců a zástupkyň veřejné správy a NNO a dalších stakeholderů. Taktéž byla podporována spolupráce a výměna zkušeností na evropské úrovni.

Více viz newslettery České ženské lobby:

Newsletter jaro 2019

Newsletter léto/podzim 2019

Newsletter předvánoční 2019

Projekt: LGBT senioři a seniorky v ŽIVOTĚ 90

Organizace ŽIVOT 90 podporuje nezávislost u starších lidí tak, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě.  

Cílem projektu „LGBT senioři a seniorky v ŽIVOTĚ 90“ bylo zviditelnění specifických potřeb a podpora LGBT seniorů a seniorek. V rámci projektu byla realizována osvětová kampaň a aktivity zaměřené zejména na posilování sociálních kontaktů: poradenství pro LGBT seniory/ky a pečující (využilo 50 osob), otevřená svépomocná skupina pro osamělé LGBT seniory/ky a společenské setkání (zúčastnilo se 60 osob). Díky provázání širokého spektra aktivit se podařilo propojit relevantní aktéry různých úrovní, otevřít odbornou diskusi a povzbudit zájem pracovnic a pracovníků přímé péče o specifické potřeby LGBT seniorek a seniorů a seznámit je s možnými přístupy jejich řešení.

V rámci projektu také vzniknul dobrovolnický program Duhové návštěvy u osamělých seniorů.

Více viz: Duhový ŽIVOT 90.

Projekt: DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ – Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v České republice. Pracuje podle inovativní metodiky, jejíž podstatou je práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím a genderově-podmíněným násilím. Cílem je zastavit násilí v rodině a ve spolupráci s oběma rodiči pomoci dětem vyrovnat se s jeho následky.

V rámci projektu „Dětství bez násilí“ byla poskytnuta podpora 276 dětem ohroženým násilím z Prahy a Středočeského kraje. Celkově bylo spolupracováno s 215 rodiči tak, aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů.

S cílem zvýšení primární prevence genderově podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení domácím násilím byli v průběhu projektového období členky a členové týmu Centra LOCIKA proškoleni v inovativní diagnostické metodě SAVRI pro dospívající oběti domácího násilí a v oblasti práce s traumatem. Využívání metody SAVRI bylo odpilotováno ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.

Dále byla uspořádána konference „Děti, škola a násilí“, jejímž cílem bylo prohloubit informovanost odborníků a odbornic o možnostech a způsobech pomoci dětem ohroženým domácím násilím v ČR se speciálním zaměřením na osvětu.

Projekt: Šance pro migrantky

InBáze pomáhá migrantkám a migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Provozuje komunitní centrum a poskytuje širokou škálu asistenčních, poradenských i dalších služeb.

Cílem projektu „Šance pro migrantky“ bylo vytvoření a realizace komplexního programu pro podporu migrantek v oblasti rovných příležitostí, a to zejména na trhu práce. Celkem bylo podpořeno 150 žen migrantek, a to formou skupinového a individuálního pracovního a kariérního poradenství, organizací svépomocných skupin, formou sociálního a právního poradenství, realizací a organizací kurzů interpersonálních dovedností a efektivní komunikace.

Možno doplnit pozvánkou na seminář „Rovné šance: „Jak najít rovnováhu mezi zaměstnáním

Projekt: ANTIGEST – proti genderovým stereotypům 2019

Gender Studies je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Cílem projektu „ANTIGEST – proti genderovým stereotypům 2019“ bylo posílit genderovou rovnost a odstraňovat genderové stereotypy a předsudky prostřednictvím zajištění provozu odborné knihovny, která je v největší knihovnu svého oboru ve střední a východní Evropě, a přidruženého infocentra. V rámci provozu knihovny bylo podpořeno celkem 534 návštěvníků a návštěvnic a umožněno 1616 výpůjček knih. Součástí provozu knihovny a infocentra bylo i poskytování  bezplatného právního poradenství, realizace diskusních seminářů pro veřejnost a vydávání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.