Dotace 2020

Dotační řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Bližší detaily k dotačním řízením k jednotlivým letům naleznete na vlada.cz.

Projekt: Podpora prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění a poskytovat prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi.

Cílem projektu „Podpora prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích“ bylo přispět k posílení zastoupení žen ve všech oblastech české zahraniční politiky, a to prostřednictvím výzkumné studie, komentářů v médiích, networkingových setkání a dalších on-line aktivit.

Pro realizaci výzkumné studie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi 198 ženami aktivními v různých oblastech české zahraniční politiky a 10 polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky ukázaly, že navzdory dílčím zlepšením je zastoupení žen v české zahraniční politice většinou jejích přímých aktérek vnímáno jako nerovné. V závěru studie byla formulována doporučení ohledně potřeby systematicky nastolovat a zdůrazňovat význam tématu politickými představiteli a představitelkami, vytvořit pracovní pozice dedikované pro řešení agendy rovného zastoupení žen a mužů s odpovídajícími kapacitami a kompetencemi v rámci státních institucí, přijmout závazky ohledně směřování k rovnosti žen a mužů v personálním obsazení, být flexibilní při nastavování zásad pro slaďování pracovního a rodinného života.

V rámci projektu se dále uskutečnilo několik networkingových setkání, která přispěla k vytvoření udržitelné komunity žen-aktérek a expertek v oblastech relevantních pro tvorbu a výkon české zahraniční politiky, v jejímž rámci dochází k výměně zkušeností a nápadů a nalézání synergií v aktivitách podporujících zastoupení žen v české zahraniční politice.

V rámci projektu probíhala také on-line kampaň #zenyjsou.

Více viz webová stránka projektu.

Heslo na Wikipedii „Ženy v zahraniční politice

Články:

Ženy v české zahraniční politice vlastníma očima – optimismus do budoucna?; Deník Referendum

Osobní je politické. O genderové rovnosti v české politice; Heroine

Projekt: 100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Motivuje ženy ke vstupu do politiky, podporuje aktivní političky a ženy ve vedoucích pozicích a pracuje s politickými stranami a dalšími aktéry na konkrétních opatřeních. 

Hlavním cílem projektu „100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice“ bylo přispět k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v politice prostřednictvím analýzy současného stavu a šíření povědomí o problému a možnostech řešení směrem k různým cílovým skupinám.

V rámci projektu byly zpracovány 4 analýzy zastoupení žen na kandidátních listinách a v nově zvolených zastupitelstvech krajů v a Senátu PČR a dále byl zpracován analytický materiál o zastoupení a podpoře politické participace žen v 9 českých politických stranách vč. bariér ztěžujících ženám vstup do politiky, jehož hlavní výsledky byly prezentovány na veřejné online diskusi.

Dále byla vydána příručka pro politické strany a hnutí s názvem „Tipy, jak podpořit ženy v politických stranách na komunální úrovni“ a se souhlasem autorek byla přeložena slovenská příručka „Rodová rovnosť pre političky a politikov“, která byla adaptována na český kontext a doplněna o část věnovanou genderovým aspektům pandemie onemocnění covid-19. Česká verze příručky je k dispozici zde. V rámci projektu byla také realizována osvětová mediální kampaň.

Více k mediální kampani viz: web a facebook 

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva – TZ: Starostky vs. starostové v ČR

Tisková zpráva – Ženy na kandidátkách: plus pro Piráty, vykřičník pro ČSSD a otazník pro ANO

Tisková zpráva – V krajích byl zvolen rekordní počet žen. O křeslo v Senátu se jich utká jen šest

Projekt: Bez násilí: respektuji sebe i druhé

Spolek NESEHNUTÍ vznikl v roce 1997 a jeho hlavní aktivity jsou namířeny proti sexismu, diskriminaci, zbrojařskému průmyslu a bezohlednému postupu developerů. Deset let se tato nezisková organizace věnovala tématu sexistické reklamy, pořádala soutěž Sexistické prasátečko a vydala několik souvisejících odborných publikací. NESEHNUTÍ pořádá také den za rovné příjmy či konferenci Aktivní rodičovství.

Projekt „Bez násilí: respektuji sebe i druhé“ se zaměřoval na prevenci genderově podmíněného násilí v předškolním a středním vzdělávání a jeho cílem bylo proškolení studujících i vyučujících a účelem zvýšení jejich kompetencí v oblasti rozpoznávání příčin genderově podmíněného násilí a schopnosti vytváření pozitivních vztahů a nenásilného řešení konfliktů.

V rámci projektu se uskutečnily workshopy pro celkem 97 studujících a 6 vyučujících. Dále vznikla propracovaná metodika k workshopu, jejíž součástí jsou graficky zpracované pracovní listy, které obsahují mj. návod pro lektorky a lektory, který má co nejvíce usnadnit práci s metodikou. Pro předškolní děti byl vytvořen materiál ve formě šanonu k tématu tělesného bezpečí. Šanon obsahuje praktické nápady na aktivity, jež mohou pomoci budovat a posilovat schopnost dětí chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Šanon byl distribuován do 30 formálních či neformálních zařízení předškolní péče a dále k němu byl vytvořen dvacetiminutový webinář, který představuje jeho témata a aktivity a který je určen především pro osoby pečující o předškolní děti.

Projekt: Migrantky mezi ženami

Sdružení pro integraci a migraci je lidskoprávní neziskovou organizací hájící práva cizinců a cizinek v České republice. Zabývá se především sociálním a právním poradenstvím, terapeutickými konzultacemi, osvětou veřejnosti a advokacií.

Projekt „Migrantky mezi ženami“ se zaměřoval na specifickou skupinu znevýhodněných žen, a to migrantek pobývajících v ČR a žen se zkušeností migrace. Cílem projektu bylo zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a dalšími vhodnými způsoby přispět ke zlepšení postavení migrantek, jakož i jejich seberozvoji a samostatnosti v české společnosti. Tematicky se pak projekt soustředil na řešení problematiky násilí (zejm. domácího a genderově podmíněného) u této marginalizované skupiny žen a dále na otázky zdraví (vč. duševního a reprodukčního). Ve snaze dosáhnout těchto cílů byl projekt založen na vzájemně provázaných poradenských, vzdělávacích, osvětových, networkingových a advokačních aktivitách.

V rámci projektu byly poskytnuty poradenské služby 408 ženám z cílové skupiny, byla pořádána podpůrná setkání, osvětové aktivity a veřejné debaty (například online debata „Dopady pandemie na migrantky na trhu práce“). Dále byla vydána watchdogová zpráva a příspěvek ke stínové zprávě České ženské lobby o plnění závazků ČR plynoucích z mezinárodní úmluvy CEDAW v rámci periodického monitoringu 2020. Dále byly vytvořeny infografiky o tématech zdraví a násilí v migraci a vznikla vietnamská verze infosheetu/letáku Nebudu obětí! pro migrantky ohrožené domácním násilím.

Více viz materiály k tématu.

Zpravodaje Ženy v migraci:

Zpravodaj Ženy v migraci 1/2020 

Zpravodaj Ženy v migraci 2/2020 

Zpravodaj Ženy v migraci 3/2020 

Neboj se svěřit

Posláním spolku RADKA je zavádění chybějících služeb v místním regionu (Kadaň a okolí) a poskytování péče a služeb v oblasti volného času, vzdělávání, práce s mládeží, dobrovolnictví a zahraniční spolupráce.

Hlavním cílem projektu „Neboj se svěřit“ bylo zvýšení povědomí o základních projevech a znacích domácího násilí u žáků a žákyň základních škol a víceletých gymnázií na Chomutovsku a Podbořansku a dále pomoc osobám ohroženým domácím násilí v regionu, kde je dostupnost služeb pro tyto osoby nedostatečná. Celkem bylo realizováno 13 přednášek pro 225 dětí a 20 zástupců a zástupkyň vybraných škol. Dále bylo poskytnuto sociálně právní poradenství 16 osobám ohroženým domácím násilím.

Více viz web.

Projekt: Genderman – Podpora vyrovnaného zastoupení žen v rozhodování

Otevřená společnost je nezisková organizace, která se zabývá různými aspekty fungování státu a statní správy a rovnými příležitostmi. Mezi oblasti jejího zájmu a aktivit patří například gender ve vzdělávání, nerovné odměňování žen a mužů, vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích či zapojení mužů do řešení tématu genderové rovnosti. Každoročně vyhlašuje soutěž Genderman.

Cílem projektu „Genderman – Podpora vyrovnaného zastoupení žen v rozhodování“ bylo přispět ke zvýšení angažovanosti mužů v oblasti podpory rovnosti žen a mužů. V rámci projektu byl realizován kvalitativní výzkum na téma podreprezentace žen v rozhodovacích pozicích, byl vytvořen videodokument sumarizující identifikované úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů a dále byla aktualizována webová aplikace Genderová mapa, kde nově přibyly infografiky a toolkit pro muže ve veřejné sféře. Dále také proběhla kampaň a nominace k soutěži Genderman roku 2020, jejíž vyhlášení proběhlo on-line dne 28. 1. 2021.

Více viz genderová mapa či iniciativa Genderman.

Projekt: Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob

Spolek Prague Pride je nestátní neziskovou organizací, jejímž záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a ke zvyšování povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR.

Cílem projektu „Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob“ bylo posílit vnitřní mechanismy na podporu odstraňování genderově podmíněné marginalizace vícenásobně diskriminovaných osob a přispět k účinnému odstraňování genderových stereotypů a neviditelných předsudků, které ve společnosti vůči LGBT lidem existují.

V rámci projektu byl uspořádán workshop pro 18 mentorů a mentorek poradny sbarvouven.cz, kteří poskytují poradenství klientům a klientkám v oblasti sebepřijetí menšinové sexuální orientace a/nebo genderové identity a coming outu. Dále byla otevřena podpůrná skupina pro LGBT teenagery a teenagerky, kteří se připravují na coming out. V průběhu celého roku 2020 probíhala i podpůrná setkání pro nastávající gay a lesbické rodiče. Pro ženské páry, které plánují rodičovství, vznikla také příručka, která je dostupná na webu Pride Business Forum. Ve spolupráci s firmou Exxon byl uspořádán workshop na téma coming outu na pracovišti. Spuštěna byla také internetová právní poradna. V rámci festivalu Prague Pride bylo uskutečněno několik doprovodných akcí včetně workshopu pro státní správu a na sociálních sítích probíhala osvětová informační kampaň.

Více viz: projekt s barvou ven a právní poradna.

Projekt: Dětství bez násilí III – Rozvoj služeb pro děti ohrožené DN

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v České republice. Pracuje podle inovativní metodiky, jejíž podstatou je práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím a genderově-podmíněným násilím. Cílem je zastavit násilí v rodině a ve spolupráci s oběma rodiči pomoci dětem vyrovnat se s jeho následky.

Hlavním cílem projektu „Dětství bez násilí III – Rozvoj služeb pro děti ohrožené DN“ bylo poskytnout specializované a komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou tak, aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů.

V rámci projektu byla poskytnuta podpora 274 dětem ohroženým násilím z Prahy a Středočeského kraje. Poradenství bylo průběžně supervidovano a intervidováno. Nedílnou součástí projektu byla i komunikace s veřejností o jednotlivých aktivitách centra a zároveň o tématu domácího a genderově podmíněného násilí. S cílem zvýšit informovanost odborné veřejnosti a dále prohloubit odbornou diskuzi byla dále v listopadu 2020 zorganizována výroční odborná konference s tématem „Děti ohrožené rozvodem x násilím v rodině“ s kumulovanou účastí přes 3000 osob. Jednotlivé příspěvky je možné i nadále shlédnout zde.

Projekt: Rozvoj kontinuální péče v porodnictví

Liga lidských práv je nevládní organizace věnující se ochraně lidských práv v oblasti zdravotnictví, školství a práce policie.

Cílem projektu „Rozvoj kontinuální péče v porodnictví“ bylo přispět k navázání spolupráce mezi komunitními porodními asistentkami a porodnicemi. V rámci projektu byly vytvořeny dvě příručky – jedna pro těhotné ženy a druhá pro komunitní porodní asistentky a pro porodnice. V obou příručkách naleznou cílové skupiny užitečné vzory. Příručka pro těhotné ženy přináší komplexní přehled jejich práv v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Druhá příručka je určena komunitním porodním asistentkám a porodnicím (lékařům a lékařkám a dalšímu zdravotnickému personálu). Příručka obsahuje vzory smluv spolupráce mezi porodní asistentkou a porodnicí – DPP, DPČ a smlouvu o spolupráci. Součástí projektu byl i provoz právní poradny pro komunitní porodní asistentky a jejich klientky a návrh několik legislativních změn na začlenění péče komunitní porodní asistentky do veřejného zdravotního pojištění, které byly představeny politickým stranám a dalším relevantním aktérům a aktérkám u kulatého stolu.

Více viz: poradna porodnictví a poradna koronavirus.