Dotace 2021

Dotační řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Bližší detaily k dotačním řízením k jednotlivým letům naleznete na vlada.cz.

Projekt: Rodím v klidu – dostupná péče v době rizika pandemie

 

Unie porodních asistentek (UNIPA) je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

 

Hlavním cílem projektu „Rodím v klidu – dostupná péče v době rizika pandemie“ byl rozvoj nových možností péče o těhotné ženy a jejich rodiny formou krizové linky a dále podpora porodních asistentek za účelem jejich lepší informovanosti o kontinuální péči a krizové.

 

V rámci projektu došlo k aktualizaci webuRodím v klidu“, kam byly mimo jiné umístěny odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ). Dále bylo proškoleno 10 porodních asistentek v metodice telefonického i písemného poradenství a v krizové intervenci a vznikla také metodika služby „Rodím v klidu“ a to jak pro e-mailovou, tak i telefonickou komunikaci. Celkově bylo profesionalizováno a zefektivněno fungování krizové linky, jejíž služby byly klientům a klientkám poskytovány zcela zdarma. V neposlední řadě byly v rámci projektu aktivizovány a edukovány studentky a začínající porodní asistentky, a to zejména prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Projekt: Hájíme práva žen v době pandemické krize

Česká ženská lobby (ČŽL) je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím cílem je přenášet problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy.

Projekt „Hájíme práva žen v době pandemické krize“ byl zaměřen na postavení žen na trhu práce a řešení ekonomických dopadů pandemické krize, otázky genderově podmíněného násilí a jeho zvyšující se latence, problematiku dodržování mezinárodních standardů v oblasti reprodukčního zdraví žen i za krizových situací a postavení marginalizovaných skupin žen. Cílem projektu bylo prosazovat rovnost žen a mužů na všech úrovních s ohledem na navrhovaná řešení a zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19 na ženy. Taktéž byla podporována spolupráce a výměna zkušeností na evropské úrovni.

V rámci projektu bylo realizováno jednak několik aktivit v rámci strategického plánování a činnosti sítě ČŽL a jednak několik aktivit zaměřených na šíření povědomí o vybraných tématech a na setkávání s cílovou skupinou. Dne 9. 11. 2021 se konala veřejná debata “Jak na rodičovskou pro otce”, která řešila, jak nejlépe nastavit otcovskou tak, aby přispěla k lepšímu rozdělení péče o děti mezi rodiči. Dne 25. 11. 2021 se uskutečnila konference k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách. Dne 8. 12. 2021 proběhla tisková konference k vydání Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR 2016 – 2020.

Více viz newslettery ČŽL:

Newsletter jaro 2021
Newsletter léto 2021

Projekt: Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob

Spolek Prague Pride je nestátní neziskovou organizací, jejímž záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a ke zvyšování povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR.

Projekt „Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob“ se zaměřoval na zhoršené postavení LGBT (lesbické, gay, bisexuální, transgender) osob a jeho dopady na kvalitu duševního zdraví těchto osob. Základními cíli projektu proto bylo otevřít otázky nerovnosti a diskriminace na legislativní a systémové úrovni a poskytnout cílové skupině přímou pomoc.

V rámci projektu byl uspořádán workshop pro 20 mentorů a mentorek poradny sbarvouven.cz, kteří poskytují poradenství klientům a klientkám v oblasti sebepřijetí menšinové sexuální orientace a/nebo genderové identity a coming outu a na web této poradny byly umístěny odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ). Dále proběhlo několik setkání podpůrných skupin a workshopů k tématu inkluze LGBT osob. Dne 18. 6. 2021 proběhla konference Pride Business Forum, jejíž hlavním tématem byla inkluze na pracovišti. V rámci festivalu Prague Pride bylo uskutečněno několik doprovodných akcí a na sociálních sítích probíhala osvětová informační kampaň

Projekt: Tři pilíře pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích
pozicích. Motivuje ženy ke vstupu do politiky, podporuje aktivní političky a ženy ve vedoucích pozicích a pracuje s politickými stranami a dalšími aktéry na konkrétních opatřeních.

Projekt „Tři pilíře pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice“ se zaměřoval na mapování stavu a informování o existujících nerovnostech v oblasti zastoupení žen v mocenských a rozhodovacích
pozicích
v České republice. Aktivity projektu zahrnovaly jednak analytickou část (analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR, analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021) a jednak část podporující političky a ženy se zájmem o veřejné dění (síťovací setkání, veřejná diskuse se starostkami, stáže u političek pro ženy). Důležitým aspektem projektových aktivit byla také mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.

Projekt: Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je lidskoprávní neziskovou organizací hájící práva cizinců a cizinek
v České republice. Zabývá se především sociálním a právním poradenstvím, terapeutickými konzultacemi, osvětou veřejnosti a advokacií.

Projekt „Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19“ se zaměřoval na migrantky, jejichž nerovná pozice
ve společnosti byla dále prohlubována v důsledku opatření zaváděných v souvislosti s pandemií covid-19. Při realizaci projektu byl brán zvláštní zřetel na oblasti jako je postavení migrantek na trhu práce a jejich četné působení v sektoru péče, otázky zdraví (včetně přístupu k němu během pandemie) a na prevenci a ochranu před
násilím
(zejména domácím).

V rámci projektu došlo k realizaci vzájemně provázaných poradenských, informačních, aktivizačních, vzdělávacích, networkingových a advokačních aktivit, které směřovaly k několika cílovým skupinám – ženám migrantkám, relevantním aktérům z řad občanské společnosti a veřejných služeb, tvůrcům politik, ale i širší odborné a laické veřejnosti.

V rámci projektu byly poskytnuty poradenské služby 400 ženám z cílové skupiny, byla pořádána podpůrná setkání,
osvětové aktivity a veřejné debaty (například panelová diskuse na téma pandemie covid-19 a migrantky).

Více viz materiály k tématu či Blog Bez vrásek.

Zpravodaje Ženy v migraci:

Zpravodaj Ženy v migraci 1/2021

Zpravodaj Ženy v migraci 2/2021

Zpravodaj Ženy v migraci 3/2021

Projekt: Vzdělávání s respektem od mateřské až po střední školu

Spolek NESEHNUTÍ směřuje své hlavní aktivity proti sexismu, diskriminaci, zbrojařskému průmyslu a bezohlednému postupu developerů. Deset let se tato nezisková organizace věnovala tématu sexistické reklamy, pořádala soutěž Sexistické prasátečko a vydala několik souvisejících odborných publikací. V rámci programu F*ÉRA se NESEHNUTÍ specializuje na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání.

Projekt „Vzdělávání s respektem od mateřské až po střední školu“ se zaměřoval na prevenci genderově podmíněného násilí v předškolním a středním vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kompetencí u studujících, prevence genderově podmíněného násilí u dětí předškolního věku (blíže viz metodický materiál Školka pro mě vol. 2), zvýšení kompetencí pečujících osob a zvýšení povědomí o genderově podmíněném násilí u mladých lidí.

V rámci projektu bylo uspořádáno 7 workshopů, během nichž bylo proškoleno celkem 81 studujících.  V rámci osvěty byly uspořádány dva živé streamy na sociální síti Facebook: Na bezpečné cestě našimi vztahy: vzdělávání o tělesném bezpečí v mateřských školách a Jak (ne)mluvit o násilí a další osvětové a informační aktivity probíhaly také prostřednictvím instagramového účtu F*éra.

Projekt: Podpora neúplných rodin prostřednictvím odborné asistence

Spolek Asociace neúplných rodin se zabývá asistencí při vymáhání výživného, a to zejména prostřednictvím služby Vaše Výživné. Jeho idea vychází ze skandinávského modelu asistovaného vymáhání výživného, které funguje jako služba garantovaná státem anebo neziskovou organizací.

V rámci projektu „Podpora neúplných rodin prostřednictvím odborné asistence“ byla realizována kontaktní kampaň o službě Vaše Výživné, na jejímž základě došlo k oslovení více než 3500 samoživitelek a samoživitelů potýkajících se s problémem neplacení výživného na své potomky ze strany druhého z rodičů. U 711 samoživitelek a samoživitelů bylo započato občanskoprávní vymáhání.

 

Projekt: DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ IV – OKAMŽITÁ POMOC pro děti ohrožené DN

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v České republice. Pracuje podle inovativní metodiky, jejíž podstatou je práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím. Cílem je zastavit násilí v rodině a ve spolupráci s oběma rodiči pomoci dětem vyrovnat se s jeho následky.

V rámci projektu „DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ IV – OKAMŽITÁ POMOC pro děti ohrožené DN“ byla poskytnuta odborná pomoc 365 dětem ohroženým domácím násilím a bylo realizováno 233 odborných konzultací s klíčovými aktéry a aktérkami ve prospěch nezletilých dětí. Dále byla uskutečněna informační kampaň pro děti i rodiče o možnostech okamžité anonymní pomoci.

Více viz webové stránky projektu Dětství bez násilí

 

Projekt: Duhový ŽIVOT 90

ŽIVOT 90 se zabývá podporou starších lidí s cílem posílit co nejvíce jejich nezávislost tak, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější a nepřestávali se podílet na společenském životě.  Svou pomoc dále nabízí i těm, kteří o tyto lidi pečují.

V rámci projektu „Duhový ŽIVOT 90“ byla realizována osvětová a informační kampaň cílená na širokou a odbornou veřejnost i na LGBT komunitu s cílem rozšíření povědomí o stárnutí LGBT osob a o jejich specifických potřebách. V rámci kampaně byly vytvořeny tematické podcasty a výstava s tématikou diverzity. Dále byly realizovány aktivity zaměřené přímo na podporu udržování a rozšiřování sociálních vazeb mezi seniorkami a seniory, například svépomocné skupiny, mezigenerační setkání apod.

 

Více viz webové stránky projektu Duhový život 90