Dotace 2022

Dotační řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Bližší detaily k dotačním řízením k jednotlivým letům naleznete na vlada.cz.

Projekt: Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je lidskoprávní neziskovou organizací hájící práva cizinců a cizinek v České republice. Zabývá se především sociálním a právním poradenstvím, terapeutickými konzultacemi, osvětou veřejnosti a advokacií.

Projekt „Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19“ byl zaměřen na specifickou skupinu znevýhodněných žen-migrantek v ČR, jejichž postavení se vlivem pandemie covid-19 ještě více zhoršilo, a to jak z genderového hlediska, tak i v souvislosti se změnami v migrační politice státu. Projekt reagoval na negativní dopady pandemie na rovnost žen a mužů vztahující se zejména ke zdraví, násilí na ženách či postavení na trhu práce.

V rámci projektu došlo k realizaci vzájemně provázaných poradenských, informačních, aktivizačních, vzdělávacích, networkingových a advokátních aktivit, které směřovaly k několika cílovým skupinám – ženám migrantkám, relevantním aktérům z řad občanské společnosti a veřejných služeb, tvůrcům politik, ale i širší odborné a laické veřejnosti.

V rámci projektu bylo podpořeno 240 žen z cílové skupiny, a to formou právního, sociálního či psychologického poradenství, byla pořádána podpůrná setkání, workshopy, semináře (například Seminář „Ženy v migraci – Identifikace a komunikace s oběťmi domácího násilí mezi uprchlicemi“) a vzniklo několik on-line a mediálních výstupů za účelem šíření osvěty o tématu.

Více viz materiály k tématu či Blog Bez vrásek.

Zpravodaje Ženy v migraci:

Projekt: Vzdělávání s respektem od školky po střední školu 2

Spolek NESEHNUTÍ směřuje své hlavní aktivity proti sexismu, diskriminaci, zbrojařskému průmyslu a bezohlednému postupu developerů. Deset let se tato nezisková organizace věnovala tématu sexistické reklamy, pořádala soutěž „Sexistické prasátečko“ a vydala několik souvisejících odborných publikací. V rámci programu F*ÉRA se NESEHNUTÍ specializuje na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání.

Projekt „Vzdělávání s respektem od školky po střední školu 2“ se zaměřoval na prevenci genderově podmíněného násilí v předškolním a středním vzdělávání, a to prostřednictvím workshopů a kampaně na sociálních sítích určené pro studující. Díky projektu se uskutečnily workshopy pro 108 studujících, kteří se učili rozpoznávat genderově podmíněné násilí i násilí v partnerských vztazích, poskytnout podporu osobě, která se ocitla v násilné situaci, a vyhledat odbornou pomoc pro sebe i druhé. Další desítky mladých lidí se prostřednictvím instagramového účtu @ferajefer dozvídaly o genderově podmíněném násilí a nenásilné komunikaci, což jim do budoucna umožní budovat kvalitnější a respektující vztahy se svými partnery a partnerkami, kamarády a kamarádkami, spolužáky a spolužačkami a dalšími blízkými osobami. V rámci projektu pak také vznikly následující volně dostupné edukativní materiály:

Blíže viz https://www.instagram.com/ferajefer/

Projekt: Genderman v samosprávě – rovnost žen a mužů na úrovni obcí

Otevřená společnost je nezisková organizace, která se zabývá různými aspekty fungování státu a statní správy a rovnými příležitostmi. Mezi oblasti jejího zájmu a aktivit patří například gender ve vzdělávání, nerovné odměňování žen a mužů, vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích či zapojení mužů do řešení tématu genderové rovnosti. Každoročně vyhlašuje soutěž Genderman.

Projekt „Genderman v samosprávě – rovnost žen a mužů na úrovni obcí“ se zaměřil na aktivizaci a akcentování odpovědnosti mužů, a to konkrétně těch zastávajících rozhodovací pozice na úrovni samosprávy. V rámci projektu bylo uspořádáno několik diskuzí se zástupci a zástupkyněmi cílové skupiny, bylo podpořeno vyhlášení a realizace soutěže Genderman a vznikla příručka pro politiky i úředníky veřejné správy Gendermanem v zastupitelstvu – praktický průvodce.

Tiskové zprávy:

Projekt: Rodím v klidu – respektující péče jako prevence por. násilí

Unie porodních asistentek (UNIPA) je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Hlavním cílem projektu „Rodím v klidu – respektující péče jako prevence por. násilí“ bylo pokračovat v provozu linky „Rodím v klidu“, zefektivnit její fungování a podpořit porodní asistentky v souladu s doporučeními mezinárodních profesních organizací, aby měly dostatek relevantních informací o kontinuální péči a krizové intervenci a aby mohly čerpat možnosti profesních opor (např. supervize), které jsou nezbytné pro výkon jejich povolání. V rámci projektu bylo zodpovězeno více než 200 dotazů na lince a v on-line poradně, byl aktualizován web „Rodím v klidu“, bylo proškoleno 7 porodních asistentek na poradenské lince, byla rozšířena metodika linky a pro veřejnost byly uspořádány 2 webináře k tématu porodů a porodnického násilí.

Blíže viz instagramový profil Rodím v klidu (@rodim_v_klidu).

 

Projekt: Rovnost žen a mužů se týká i LGBT+ osob

Spolek Prague Pride je nestátní neziskovou organizací, jejímž záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a ke zvyšování povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT+) komunitě v ČR.

Projekt „Rovnost žen a mužů se týká i LGBT+ osob“ se zaměřoval na snižování přijatelnosti genderových stereotypů prostřednictvím posilování a emancipace LGBT+ osob a šíření osvěty. V rámci projektu byla realizována série krizových, podpůrných, vzdělávacích a rozvojových aktivit, seminářů a workshopů (například workshop o coming outu na pracovišti „OUT v korporátu“). Pro kampaň věnující se předsudečnému násilí byla vytvořena nová webová stránka se všemi klíčovými informacemi a formulářem pro nahlašování případů. Celoročně byla také provozována bezplatná právní poradna.

Projekt: DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ V.

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v České republice. Pracuje podle inovativní metodiky, jejíž podstatou je práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím. Cílem je zastavit násilí v rodině a ve spolupráci s oběma rodiči pomoci dětem vyrovnat se s jeho následky.

Cílem projektu „DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ V.“ bylo přispět k prevenci a zajistit včasnou identifikaci domácího násilí v ČR a prostřednictvím komplexních služeb centra nabídnout specializovanou odbornou pomoc dětem ohroženým násilím v rodinách tak, aby došlo ke zkrácení doby, kdy se dětem v ohrožení dostane odborné pomoci, k zastavení násilí v rodině a k snížení míry traumatizace u dětí. V rámci projektu byly poskytnuty specializované služby 212 dětem zažívajícím domácí násilí, byla uspořádána 2 multioborová setkání KOS – skupiny zaměřené na prevenci násilí na dětech na Praze 7 a byla uspořádána odborná konference na téma sebepoškozování a sebevraždy dětí a mladistvých.

Více viz webové stránky projektu Dětství bez násilí.

Projekt: Podpora neúplných rodin prostřednictvím odborné asistence

Spolek Asociace neúplných rodin se zabývá asistencí při vymáhání výživného, a to zejména prostřednictvím služby Vaše Výživné. Jeho idea vychází ze skandinávského modelu asistovaného vymáhání výživného, které funguje jako služba garantovaná státem anebo neziskovou organizací.

V rámci projektu „Podpora neúplných rodin prostřednictvím odborné asistence“ byla realizována kontaktní kampaň o službě Vaše Výživné, na jejímž základě došlo k oslovení více než 3500 samoživitelek a samoživitelů potýkajících se s problémem neplacení výživného na své potomky ze strany druhého z rodičů. U 711 samoživitelek a samoživitelů bylo započato občanskoprávní vymáhání.

Blíže viz Zvládání vzteku | Program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí. (zvladanivzteku.cz).

Projekt: Posílení reprezentace žen ve vnějších vztazích

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nezisková organizace založená za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění a poskytovat prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi.

Projekt „Posílení reprezentace žen ve vnějších vztazích“ se zaměřil na řešení genderových nerovností v diplomacii a státních institucích, podporování začínajících odbornic ve studijních oborech orientovaných na zahraniční politiku a zviditelňování expertek v oblastech české zahraniční politiky. V rámci projektu byla vytvořena praktická příručka s doporučeními pro podporu dosahování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích, byly realizovány workshopy prezentačních dovedností pro studentky zahraničně a politicky orientovaných oborů, probíhala osvětová kampaň na sociálních sítích a probíhal také další rozvoj a propagace Databáze expertek v oblasti zahraniční politiky.

Blíže viz Ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice – Asociace pro mezinárodní otázky (amo.cz)

Projekt: Podpora neúplných rodin formou odborné asistence

Spolek Asociace neúplných rodin se zabývá asistencí při vymáhání výživného, a to zejména prostřednictvím služby „Vaše Výživné“. Jeho idea vychází ze skandinávského modelu asistovaného vymáhání výživného, které funguje jako služba garantovaná státem anebo neziskovou organizací.

V rámci projektu „Podpora neúplných rodin prostřednictvím odborné asistence“ bylo osloveno celkem 3403 samoživitelek a samoživitelů potýkajících se s problémem neplacení výživného na své potomky ze strany druhého z rodičů. U 704 samoživitelek a samoživitelů bylo započato občanskoprávní vymáhání. Dále byla udržována kontinuální spolupráce se státními institucemi (Policie ČR, orgány SPOD) a neziskovými organizacemi pracujícími s cílovou skupinou.

Projekt: Udržitelná flexibilita organizace (UFO)

Síť pro rodinu (původně Síť mateřských center) je střešní organizací pro mateřská, rodinná a komunitní centra. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny a usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Projekt „Udržitelná flexibilita organizace (UFO)“ se věnoval transformaci zaměstnavatelské firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby rodičů a pečujících a přispěla k zajištění podmínek pro svobodnou volbu návratu na trh práce. Projekt byl zaměřen na zavádění principů funkční pracovní flexibility, managementu mateřské/rodičovské dovolené, angažovaného otcovství a rovných příležitostí do praxe zaměstnavatelů a na osvětu odborné i laické veřejnosti. V rámci projektu vznikla zpráva mapující aktuální klíčové bariéry zaměstnavatelů pro strategický přístup v oblasti prorodinné politiky, byla vytvořena příručka pro zaměstnavatele zaměřená na strategie podpory rodin ve firmách s důrazem na flexibilitu a uskutečnila se konference s názvem „Když flexibilita není jen nesplněný slib“ pro zaměstnavatele soukromého i veřejného sektoru, neziskové organizace a odbornou a laickou veřejnost.

Blíže viz Úřad vlády | Síť pro rodinu (sitprorodinu.cz).