E-Learning

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády v listopadu 2022 spustil e-learningový kurz pro státní správu zaměřený na řádné provádění Gender Impact Assessment (dále jako „GIA“) a využívání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky. Legislativní pravidla vlády a Jednací řád vlády požadují, aby důvodové a předkládací zprávy materiálů týkajících se postavení fyzických osob obsahovaly zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů.

Cílem e-learningu je proto uživatelsky přívětivým způsobem – za využití praktických (a aktuálních) – příkladů přiblížit GIA cílové skupině a reagovat tak mj. na zjištění z analýz uplatňování GIA, které realizoval v letech 20182020/21 a 2022 Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. E-learning klade důraz na nutnost průběžného provádění GIA již od samého počátku přípravy materiálu.

Prostřednictvím krátkého historického exkurzu zdůrazňuje nezastupitelnou roli tvůrkyň a tvůrců politik (policy makers) v procesu gender mainstreamingu a usiluje tak o zvýšení míry jejich identifikace s nutností provádět GIA. E-learning byl konzultován s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (tvz. gender focal points), od kterých byla následně sesbírána zpětná vazba pilotní verze e-learningu.

E-learningový kurz byl vytvořen v rámci projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755).