Dne 18. července 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro pracovníky a pracovnice ministerstev.  

Usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542 vzala Metodiku tehdejší vláda na vědomí a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby. K používání Metodiky byl proto letos zorganizován první ze série workshopů. 

V první části workshopu byli jeho účastníci a účastnice seznámeni se základními východisky, teoretickými koncepty a termíny souvisejícími s prosazováním rovnosti žen a mužů a tzv. gender impact assessmentem, tedy samotným hodnocením dopadů na rovnost žen a mužů. Dále byl představen teoretický postup práce s Metodikou a výsledky analýzy uplatňování Metodiky, kterou v květnu tohoto roku zpracoval Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR. 

Druhá, praktická část workshopu byla zaměřena na práci s konkrétními materiály, které již byly v minulosti nebo teprve budou vládě ČR předloženy, a užití samotné Metodiky. Účastníci a účastnice byli rozděleni do skupin, v rámci nichž prováděli hodnocení materiálů různého druhu podle postupu představeného v Metodice. 

Plánuje se v cca dvou školeních tohoto typu ročně i nadále pokračovat až do konce roku 2020, kdy Projekt končí.  

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři