Spisovatelka Alena Wagnerová

Pojem rovnosti byl v českém kontextu v podstatné míře zdiskreditován minulým režimem, který jej zneužil k svojí propagandě. Řada lidí se dnes dívá na rovnost jako na shora vynucovanou stejnost. To není ta rovnost, o kterou usiluje demokratická společnost. „Rovnost pochopená jako stejnost není ovšem žádnou rovností, protože nakonec vždycky znamená jen přizpůsobení se jedněch druhým,“ říká česko-německá spisovatelka Alena Wagnerová. To, o co bychom měli usilovat, tak podle ní není rovnost jako „stejnost“, ale o jako „rovnost rozdílného“.

Takováto rovnost je jedním ze základních prvků demokratické a spravedlivé společnosti. V demokratické společnosti jsme si všichni v nějakém smyslu rovni a demokratická politická soutěž se vede jen o to, v jakém. Aby se rovnost žen a mužů, coby priorita vlády ČR, mohla stát široce přijímanou hodnotou, je zapotřebí nejprve rehabilitovat samotný pojem rovnosti v české společnosti.

O tom, jakou roli hraje v našich životech rovnost, hovoří výmluvně dvě citace ze zásadních mezinárodních úmluv. Tou první je Všeobecné deklarace lidských práv, která v Článku 1 říká, že „všichni lidé jsou zrozeni jako svobodní a rovní co do důstojnosti a práv“.  Tou druhou je Listina základních práva svobod, která pak v Článku 1 říká, že „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech“. Ptáme-li se tedy, zda rovnost hraje roli, měli bychom si odpovědět, že hraje možná vůbec tu nejdůležitější roli ze všech principů, na nichž stojí demokratický svět.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři