Hlavní logo kampaně.

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách, který připadá na 25. listopadu, oznámil ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier na tiskové konferenci spuštění mediální kampaně To je rovnost!. Kampaň se bude zaměřovat na problematiku domácího násilí a na oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Výchozí a zastřešující myšlenkou celé kampaně je rovnost žen a mužů jako základní pilíř demokratické společnosti a hodnota, která je pro společnost prospěšná. Kampaň má připomínat veřejnosti důležitost rovnosti žen a mužů pro společnost a představovat její dílčí aspekty. Kampaň si klade za cíl zajistit kontinuitu a rozvoj celospolečenské debaty o rovnosti žen a mužů v České republice. Kampaň zároveň utváří jasně rozpoznatelnou mediální identitu Oddělení rovnosti žen a mužů, představuje a obsahově reprezentuje jeho činnost a oblasti vyjádřené ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

Kampaň je důležitá z toho důvodu, že v ČR stále přetrvává vysoký výskyt a latence domácího násilí. Zkušenost s nějakou formou domácího násilí má v ČR každá třetí žena. Ženy jsou také oběťmi fyzického domácího násilí v 90 % evidovaných případů. V 80 % případů jsou svědky domácího násilí také děti. Příčinami přetrvávání vysokého výskytu domácího násilí jsou mimo jiné nízká úroveň systematického zabezpečení primární prevence, nízká dostupnost služeb pro oběti domácího násilí, a nízké povědomí o problému, jako i o možnostech sociálních služeb jak pro oběti domácího násilí, tak pro násilné osoby.

Kromě osob přímo účastných v situacích domácího násilí je také podstatné informovat širokou veřejnost o výskytu a negativních dopadech domácího násilí i o možnostech pomoci osobám, které se s domácím násilím potýkají. Cílovými skupinami v této oblasti jsou proto svědci a svědkyně domácího násilí, a to ať už nevědomí, kteří nejsou schopni rozpoznat a identifikovat specifické životní situace jako domácí násilí, tak i vědomí, kteří je schopni rozpoznat a identifikovat sice jsou, ale nejsou si ale jisti, zda a jak se v dané situaci zasáhnout. Cílem této kampaně proto je, aby svědci a svědkyně domácího násilí byli schopni nejen domácí násilí rozpoznat, ale také chápat, že přehlížení a tolerance domácího násilí má negativní dopad na děti, rodiny, blízké vazby i celou společnost.

Druhou oblastní, na kterou se kampaň zaměří, je slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Jedním z aspektů této problematiky je, že v ČR se nadále do péče o děti zapojují výrazně častěji ženy než muži. V čerpání rodičovského příspěvku jsou muži dlouhodobě zastoupeni v méně jak 2 % případů. Překážkou slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je mimo jiné nedostatek míst v zařízeních péče o děti předškolního věku. Další překážkou je nízké povědomí o nárocích, které mohou rodiče uplatňovat vůči státu i zaměstnavatelům, a o opatřeních, která mohou zaměstnavatelé uplatňovat vůči rodičům. V nízkém objemu jsou například využívány flexibilní formy práce či již existující slaďovací opatření (např. nárok pracujícího rodiče s dítětem do 15 let na úpravu pracovní doby). Z celkového počtu 316 400 osob, které v roce 2014 pracovaly v ČR na částečný úvazek, tvořily 71 % ženy. To poukazuje na jejich převažující primární zodpovědnost za péči, která pak ovlivňuje jejich postavení na pracovním trhu.

Velké množství osob si není vědomo svých možností v rámci slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, případně tyto možnosti zná, ale v důsledku všeobecného vnímání role ženy a muže ve společnosti volí standardní model rozdělení péče o děti. Ten by si ale nevybrali, kdyby měli více informací, případně k takovému rozhodnutí cítili větší podporu. Kampaň proto cílí na osoby, které zatím nejsou schopny identifikovat specifické životní situace, které kladou nároky na slaďování pracovního a rodinného života a rozdělení péče považují za normalitu. Zároveň cílí i na osoby, které jsou schopny takové situace identifikovat, jsou nakloněny vyrovnanému rozdělení péče mezi oba rodiče, ale potřebují v tomto rozhodnutí vyšší podporu či více informací. Cílem kampaně je, aby rodiče a nastávající rodiče rozuměli pozitivnímu dopadu slaďování pro oba partnery, vlastní život, rodinu, blízké vazby i pro společnost a věděli, jakým způsobem lze slaďování dosáhnout, a aktivně se o něj zasadili.

Odkazy na mediální ohlasy:
Česká televize - Studio ČT24
Deník.cz: Vládní kampaň se zaměří na domácí násilí a sladění práce a rodiny
Nadace Heinrich-Böll-Stiftung: Násilí na ženách nemizí

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři