Muž a žena s počítačem.

Velká většina praktických problémů každodenního života jsou rovněž problémy rovnosti žen a mužů. Moderní společnost se navzdory některým proklamacím dosud nenachází v situaci, kdy by si byli muži a ženy rovni. Tyto nerovnosti jsou pro mnohé lidi neviditelné. Udržují je totiž stereotypy, které zasahují jak do organizace většiny institucí, tak do samotných způsobů, jakými na fungování naší společnosti nahlížíme.

Nerovnosti mezi muži a ženami se běžně projevují v každodenním životě lidí. Spadají sem problémy jako celkově nízké povědomí médií o genderových tématech, reprodukce genderových stereotypů v médiích a reklamě, nedostatečný tlak na dodržování principu nediskriminace prostřednictvím k tomu vytvořených orgánů.

Narážíme na to, že nejsou zohledňovány specifické zkušenosti a potřeby žen a mužů v oblasti životního prostředí. Problémem je také nízká podpora sportovních aktivit žen a dívek, nedostatečně jsou specifické potřeby žen a mužů zohledněny také ve veřejné dopravě. Dodnes přetrvávají mnohé genderové nerovnosti v oblasti kultury. Celkově můžeme mluvit o nedostatečném zohlednění genderových specifik jednak veřejného a jednak virtuálního prostoru, který v dnešní době nabývá na důležitosti v souvislosti s fenoménem tzv. kyberšikany.

Ukazuje se, že velká většina praktických problémů každodenního života jsou rovněž problémy rovnosti žen a mužů. Moderní společnost se navzdory některým proklamacím dosud nenachází v situaci, kdy by si byli muži a ženy rovni - což koneckonců potvrzují mnohé tuzemské i zahraniční výzkumy. Tyto nerovnosti jsou pro mnohé z nás na první pohled neviditelné. Udržují je totiž při životě stereotypy, které zasahují jak do organizace většiny institucí, tak do samotných způsobů, jakými na fungování naší společnosti nahlížíme.

Stejně jako u ostatních oblastí se i každodenním projevům genderových nerovností věnuje Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři