Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konference „Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

ONLINE, 26. října 2020

Záštitu nad konferencí převzal velvyslanec Norského království v ČR Robert Kvile a ministr školství Robert Plaga.

Záznam panelů konference je uložen na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR a na FB stránce To je rovnost.

Celý program konference je ke stažení zde.

Ve vztahu k domácímu či sexuálnímu násilí představují děti a mladiství jednu z nejohroženějších skupin. Děti jsou přítomny domácímu násilí až v polovině případů a studie říkají, že až 1 z 5 dětí zažilo sexuální zneužívání, nejčastěji od svých blízkých. V online světě jsou děti a mladiství vystaveni novým formám nátlaku a predátorství. Být vystaven násilí v rodině a intimních vztazích častokrát znamená být vystaven závažným zdravotním a psychickým následkům a případné stigmatizaci. Pro děti a mladistvé pak bývá obzvláště obtížné se svěřit se svým problém a vyhledat pomoc. Obavy z toho, jak situaci řešit, také panují na straně těch, kdo jsou dětem nejblíže. Kromě vlastní rodiny se nejčastěji jedná o vyučující na školách či vedoucí volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání.

Konference Bezpečné vztahy od dětství otevírá téma domácího a sexuálního násilí a přináší dobrou praxi z českého a zahraničního prostředí. Konference je rozdělena na tři tematické bloky – ochrana dětí vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí, prevence sexuálního násilí u mladistvých a prevence sexuálního násilí v kyberprostoru. Cílem jednotlivých bloků je přiblížit zkušenosti občanského sektoru a dalších aktérů s různými nástroji zaměřenými na prevenci těchto forem násilí a pomoc jeho obětem a přenést zkušenost do praxe pedagogických pracovníků a pracovnic. V rámci konference také budou představeny aktivity nového projektu Odboru rovnosti žen a mužů spolufinancovaného z Norských fondů. Cílem projektu pod názvem Posílení kapacit a metodologické podpory v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí je posílit metodologickou podporu a systém prevence tohoto násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Úvodní slovo konference

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR
Robert Kvile, velvyslanec Norského království v České republice
Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT (videozdravice)

Záznam úvodního slova najdete pod tímto odkazem.

Děti jsou přítomny domácímu násilí až v polovině případů a odhaduje se, že až 14 % českých dětí někdo zažilo nebo stále zažívá násilí v rodině. Násilí má negativní dopad na vývoj dítěte a častokrát se projevuje změnami v chování, poruchami osobnosti, ale také somatickými obtížemi. Osoby, které jsou v úzkém kontaktu s dětmi, ať už to jsou vyučující nebo jejich blízcí, a setkali se s ohroženým dítětem, neví, na koho se obrátit a jak takovému dítěti pomoc. Cílem prvního panelu je tak přinést zahraniční a domácí praxi pro včasnou identifikaci ohrožených dětí a možnosti následné pomoci obětem násilí. Představená praxe by měla cílit na zlepšení úrovně prevence a zvýšení kompetencí u pedagogických a dalších pomáhajících profesí.

V panelu vystoupí:

Petra Wünschová, ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA
Děti – neviditelné oběti násilí v rodině

Barbora Jakobsen, klinická psycholožka, Alternativ til Vold (Norsko)
Zuřivec a jeho využití v praxi Úřadu vlády ČR

Miroslav Bubeník, vedoucí psychoterapeutického týmu a ředitel Nomia
Příprava lékařů na práci s dětmi ohroženými násilím s využitím filmu Zuřivec

Jannicke Stav, klinická psycholožka, Alternativ til Vold (Norsko)
Tell it like it is (Nazývejme věci pravými jmény)

Moderace se ujme předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková.

Záznam prvního panelu “Když doma není bezpečno” najdete pod tímto odkazem.

Ze zahraniční praxe je zřejmé, že včasná debata o lásce, intimitě a sexu významně snižuje riziko sexuálního násilí. Druhý panel se zaměřuje na to, jak s dospívajícími mluvit o sexuálním násilí a jaké formy prevence sexuálního násilí jsou nejefektivnější. Na základě domácí a zahraniční praxe bude diskutována jak otázka primární prevence sexuálního násilí z pohledu osoby, která přijde do styku s mladistvým ohroženým sexuálním násilím, tak otázka prevence vedená samotnými vrstevníky.

V panelu vystoupí:

Johanna Nejedlová, aktivistka a zakladatelka Konsent
Sociální sexuální výchova jako prevence sexuálního násilí

Olga Pietruchová, odborná garantka Koordinačně-metodického centra pro prevenci násilí na ženách (Slovensko)
Prevencia sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi

Lenka Šilerová, psycholožka
Rodina jako činitel prevence sexuálního násilí na dětech

Andrea Arnold, politická vědkyně a koordinátorka v Samaře
Marion Gruber, sociální pracovnice v Samaře (Rakousko)
Working with conflicting expectations and cultural conventions for the prevention of sexualised violence / Práce s protikladnými očekáváními a kulturními zvyklostmi v rámci prevence sexuálního násilí

Moderace se ujme publicista a právník Pavel Houdek.

Záznam druhého panelu “Otevřeně o intimitě, sexu a lásce” najdete pod tímto odkazem.

Závěrečný panel se zaměří na specifické prostředí kyberprostoru, ve kterém se mladí lidí velmi často pohybují, komunikují a navazují nové vztahy. Kyberprostor nabízí široké možnosti komunikace, ale také rozšiřuje možnosti násilí. Mladí lidé se v kyberprostoru často setkávají se sexuálním násilím nebo kyberšikanou mezi vrstevníky, přičemž ženy jsou vystaveny genderově podmíněnému a sexuálnímu násilí v mnohem větší míře než mladí muži. Nedávno rozvířil debatu v české společnosti film V síti, který zachycuje zmíněné sexuální násilí a upozorňuje na predátorské chování v online prostoru.

V panelu vystoupí:

Kamil Kopecký, pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci a zakladatel projektu E-Bezpečí
Specifické formy agrese v online zaměřené na dospívající dívky a dospělé ženy pohledem projektu E-Bezpečí

Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Policie ČR
Aktuální trendy v oblasti kybernetické kriminality z pohledu Policie ČR

Ahmed Al-Jaderi, Caritas (Rakousko)
Peers against cyber violence (Vrstevníci proti kybernásilí)

Moderace se ujme Pavla Klimešová, výkonná producentka filmu V síti.

Záznam třetího panelu “Bezpečně na síti” najdete pod tímto odkazem.

Hlavním jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních vystupujících jsou v anglickém jazyce. Záznam z konference je uložen na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR.

Konference se koná u příležitosti zahájení projektu spolufinancovaného z Norských fondů „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí”. Projekt je realizován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

V případě otázek ke konferenci kontaktuje prosím Andreu Kyselou (kysela.andrea@vlada.cz).

Ve spolupráci s:

Oficiální pozvánka na konferenci:

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »