Skip to content

Konference k 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

11. – 12. prosince 2023 | Praha, Spojka Karlín

Registrace na konferenci je uzavřena, nicméně první den konference bude streamován. Více informací najdete na naší Facebookové události.

Oslavte s námi 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv – milník v prosazování lidských práv po celém světě. Přijďte na mezinárodní konferenci Lidská práva a Česko a buďte součástí dvoudenního síťování a inspirativních diskuzí.

"Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv." Ikonická úvodní věta Všeobecné deklarace lidských práv je dnes stejně důležitá jako v době jejího přijetí před 75 lety. Je cestovní mapou, která pomáhá ukončovat konflikty, zacelovat rozpory a podporovat život v míru a důstojnosti pro všechny. Svět se ale na své cestě ztrácí. Zuří konflikty. Sílí chudoba a hlad. Prohlubují se nerovnosti. Klimatická krize je krizí lidských práv, která nejvíce zasahuje ty nejzranitelnější. Autoritářství je na vzestupu. Zmenšuje se občanský prostor a média jsou napadána ze všech stran. Rovnost žen a mužů zůstává vzdáleným snem. Dnes ještě více než kdy jindy musíme prosazovat a respektovat všechna lidská práva, která nás všechny chrání."

– António Guterres, generální tajemník OSN

Co Vás čeká?

Diskuse o prosazování lidských práv a genderové rovnosti v Česku společně se zástupci a zástupkyněmi veřejné správy, mezinárodních organizací, občanského sektoru a významnými osobnostmi hájícími lidská práva.

Jaká témata budou diskutována?

  • Lidská práva jako základ demokracie
  • Právo na rovné zacházení
  • Přístup ke spravedlnosti
  • Klimatická změna a její dopad na lidská práva
  • Role byznysu a médií při prosazování lidských práv a mnoho dalších

Historicky první udílení Ceny zmocněnkyně vlády pro lidská práva

U příležitosti oslav přijetí Všeobecné deklarace lidských práv bude 11. prosince 2023 udělena Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Cena ocení významné iniciativy a jednotlivce podílející se na prosazování lidských práv v Česku.

PROGRAM

Rovnost v důstojnosti a právech je jedním ze základních principů systému ochrany lidských práv a efektivního fungování demokratického právního státu. Řadě lidí je však skutečná rovnost zatím ještě stále vzdálena. Na základě odlišné etnicity, věku, pohlaví, víry, sexuální orientace, genderové identity a zdravotního postižení čelí v každodenním životě řadě fyzických a mentálních bariér. S jakými barierami se potkávají a jak je překonávají? Jak by se měl náš systém proměnit? Co pro odstraňování barier, zvyšování přístupnosti a posilování sociální koheze mohl udělat každý z nás?

Pro naplnění lidských práv je důležitá i jejich ochrana v případě zásahu či porušení. K tomu má sloužit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny. I přes státem nastavená pravidla a řadu mezinárodních a národních závazků v oblasti lidských práv čelí zranitelné skupiny naší společnosti stále četným překážkám, jež jim na cestě ke skutečné spravedlnosti stále brání. Jakými způsoby se mohou domáhat svých subjektivních práv? Jakým procesním a jiným barierám v přístupu ke spravedlnosti čelí a jak je lze překonat?

Stát garantuje ochranu lidských práv, dodržování a naplňování lidskoprávních závazků. Společensky odpovědné korporace se snaží tomuto závazku státu přispívat. Respekt k lidským právům a ochrana důstojnosti každého jednotlivce by měli být naší společnou prioritou. Jak zvyšovat porozumění lidskoprávním dopadům byznysu a jak využívat potenciál této sféry pro zlepšování ochrany lidských práv a prosazování rovnosti? V rámci semináře si představíme příklady dobré praxe a to, jak byznys a jednotlivé společnosti pomáhají v různých oblastech společenské odpovědnosti.

Klimatická změna nedopadá na všechny stejnou měrou. Pro zajištění důstojného života i dalším generacím musí být ochrana jejich práv na udržitelný život naším společným cílem. Změna klimatu představuje prohlubování genderových, socioekonomických nerovností a dalších forem znevýhodnění. Negativní proměny klimatu ovlivní i politické systémy a fungování demokracie a vlády práva. Jak zapojit do debaty o řešení klimatické krize všechny relevantní aktéry a širokou veřejnost? Proč jsou ženy klimatickou krizí více ohrožené? A jakých dalších zranitelných skupin se dané změny mohou dotýkat citelněji?

Svoboda médií je jedním ze základních kamenů demokratické společnosti. Média jsou zásadním ochranným faktorem funkční demokracie. V posledních letech jsme svědky útoků na svobodná media a umenšování jejich role ve veřejném prostoru. Nová rizika přináší sociální sítě a digitální prostor. Zastrašování a hrozby násilí novinářům a novinářkám, jež v nedemokratických systémech hájí hodnoty humanity a ochrany lidských práv, v některých částech světa nabývá na síle a má řadu nových podob. Jak rozvíjet a posilovat po právní, institucionální i politické stránce bezpečné prostředí pro novináře a novinářky? Jakou odpovědnost má v tomto ohledu sehrávat stát a jakou roli mají nést další relevantní aktéři?

Článek 21 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických práv koncipují participaci jako široké zapojení jednotlivců, NNO a občanské společnosti do rozhodovacích procesů ze strany veřejných autorit. Efektivní participace ve své formalizovanější podobě tedy vyžaduje jak kapacitně zajištěné a motivované zástupce občanského sektoru a dalších stakeholderů, tak připravenou veřejnou správu, která si uvědomuje potřebu otevřeného dialogu s občanskou společností. Je Česká republika připravena tento dialog efektivně a systematicky rozvíjet? Jsou dostatečné kapacity i na straně nevládního sektoru? Kde lze hledat inspirace a také zdroje pro rozvoj participační kultury v ČR? Jaké konkrétní nástroje je možné u nás rozvíjet?

Program je průběžně doplňován a dostupný je také níže.

POŘÁDAJÍCÍ

Konferenci Lidská práva a Česko pořádá Odbor rovnosti žen a mužů a Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Akce je realizována v rámci projektu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR „Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030“ (č. projektu: CZ.03.01.02/00/22_013/0003802). Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Sdílejte s ostatními

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email