Genderové statistiky zabývající se faktory ovlivňujícími zdraví a přímými zdravotními aspekty ukazují značné rozdíly mezi muži a ženami, na které je potřeba adekvátně reagovat. A to např. zacílenou prevencí, konkrétní péčí či výzkumem, legislativou a politickými strategiemi. I tohle bylo tématem jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (Výbor) dne 19. září 2018.

Na jednání Výboru byl představen a následně schválen podnět ke vzniku Výboru pro zdraví žen a mužů. O podnětu se na jednání Výboru diskutovalo také se zástupkyní Ministerstva zdravotnictví. Dalším krokem bude představení tohoto podnětu Radě vlády pro rovnost žen a mužů, která se sejde dne 22. října 2018.

Dále v rámci programu jednání Výboru proběhla se zástupci Ministerstva vnitra diskuse o podpoře rovnosti žen a mužů v rámci zákona o úřednících územních samosprávných celků. K tomuto tématu jsou plánována další osobní jednání.

V návaznosti na schválení Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů byl poskytnut prostor pro sdílení zkušeností s prosazováním tohoto Standardu na jednotlivých rezortech.

Na jednání Výboru byla také představena Analýza uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR a byly poskytnuty informace o dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů a o přípravě navazující strategie rovnosti žen a mužů po roce 2020.

 

 

 

 

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři