Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mezinárodní den proti násilí na ženách 2018 – jak jsme na tom?

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách nabízíme pohled na data o této násilné činnosti evidované Policií České republiky.

Jak je patrné z  grafů níže, ženy představují drtivou většinu obětí této trestné činnosti. Ve všech kategoriích mezi stíhanými osobami masivně převažují muži. Například u trestného činu znásilnění tvoří muži až 98 % pachatelů.  

Do konce října tohoto roku Policie ČR eviduje 460 případů znásilnění. V posledních třech letech lze sledovat také kontinuální nárůst stíhaných osob pro sexuální nátlak. 

V posledních letech také mírně roste celkový počet vykázání násilných osob v případech domácího násilí. V roce 2017 bylo v ČR evidováno celkem 1344 vykázání.  Nejvyšší počty vykázání byly v předchozím roce zaznamenány v Ústeckém kraji (204 případů), hlavním městě Praha (200 případů) a Moravskoslezském kraji (115 případů).

 

Tyto statistiky samy o sobě představují alarmující čísla ohledně výskytu násilí na ženách v České republice. Je však třeba mít na paměti, že tato čísla představují pouze špičku ledovce, protože ženy většinu těchto případů ani nenahlásí. Podle výsledků mezinárodní studie EIGE se v Evropské unii na policii obrátí pouze každá třetí žena, která je fyzicky nebo sexuálně napadena svým partnerem.

Viz tisková zpráva EIGE.

Za účelem lepší prevence, ochrany a pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí Úřad vlády připravuje Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022.

Metodologie PČR ke grafům výše: 

Základní jednotkou statisticky sledovaného druhu trestné činnosti je takticko-statistická klasifikace (dále jen TSK). Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná, sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle trestního zákoníku – paragrafu (paragrafy se mění, ale TSK zůstává). Umožňuje též přesnější rozlišení, než je rozlišení podle paragrafu (např. trestný čin krádež podle příslušného paragrafu tr. zákoníku je v rozlišen na 28 TSK).

Registrovaný skutek je trestný čin, u kterého bylo zahájeno trestní řízení v předmětném období a je dosud neukončen nebo ukončen určitými způsoby.

Stíhanou osobou ve smyslu statistiky rozumíme osobu, které bylo ve sledovaném období sděleno obvinění podle § 160/1 tr. řádu NEBO osobu jíž bylo sděleno podezření podle § 179a tr. ř. (ZPŘ) NEBO osobu, která se dopustila činu jinak trestného a jejíž trestní stíhání je nepřípustné podle § 11 tr. řádu (nezletilí, nepříčetní, diplomaté, apod…) za skutky spáchané a registrované ve sledovaném i v předchozích obdobích.

Policie ČR přistoupila počátkem roku 2016 k celkové rekonstrukci Evidenčně-statistického systému kriminality (ESSK). Byl proveden přesun na jiné HW vybavení a přeprogramován veškerý software od vkládacího prostředí až po statistické výstupy. Byly přehodnoceny i některé zastaralé algoritmy, které statistické výstupy počítaly.

Změna se dotkla způsobu počítání věku pachatelů, kdy v minulosti byl počítán věk od data narození do doby sdělení (vznesení) obvinění, v současné době je přesněji počítán k datu spáchání trestné činnosti. To se projevilo lehkým posunem věku směrem k nižším věkovým kategoriím a tedy ke zdánlivému nárůstu trestné činnosti nižších věkových kategorií. Vzhledem k této skutečnosti jsou počty skutků podle věku neporovnatelné s předchozími obdobími.

Byla-li v minulosti stíhána osoba v rámci jednoho ČTS ve společném řízení pro více skutků (např. vražda v Praze a krádež ve Stč.k.), do počtu stíhaných osob byla osoba započítána pouze pro závažnější trestnou činnost (zde např. pro vraždu v Praze), ale do počtu stíhaných osob pro méně závažnou trestnou činnost (zde např. pro krádež ve Stč.k.) započítána nebyla. Od roku 2016 jsou stíhané osoby započítány pro veškerou jimi spáchanou trestnou činnost (zde např. bude osoba započítána pro vraždu v Praze i krádež ve Stč.k.). Je-li tedy (od roku 2016) zobrazena sestava stíhaných osob, kde jsou uvedeny počty po jednotlivých TSK, číslo celkové kriminality nebude součtem počtů stíhaných osob jednotlivých TSK, ale bude vypočítáno zvlášť, neboť jedna osoba mohla spáchat více TSK a byla by v celkovém čísle započítána duplicitně. Z tohoto důvodu může též u některé trestné činnosti dojít ke zdánlivému nárůstu počtu stíhaných osob. Analogicky to bude v případě sestavy po územích (např. krajích), osoba mohla spáchat tr. činnost na více krajích a též by při počtu za celou ČR započítána duplicitně, proto u některých útvarů může dojít zdánlivě k nárůstu počtu stíhaných osob. Počty stíhaných osob před rokem 2016 a po roce 2016 jsou nesrovnatelné.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »