Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nabízíme workshopy a školení

V rámci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který spolufinancují Norské fondy, pořádáme několik druhů workshopů pro školy a pro odbornou veřejnost. Workshopy a školení jsou poskytovány zdarma.

Workshopy na školách

Workshopy prevence sexuálního násilí a kybernásilí se od začátku projektu setkávají s mimořádným zájmem a pozitivním ohlasem ze strany škol. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR je nabízí zdarma základním a středním školám (pro studující od 13 do 17 let). Původní cíl odvedení 90 workshopů byl nebývale rychle překonán a tvůrkyně workshopu i lektorující se efektivně vypořádali i s přechodem do online módu během pandemie covid-19.  

Workshop vždy vede dvojice pečlivě vybraných a vyškolených lektorujících. Studenti a studentky s nimi stráví asi 3 vyučovací hodiny interaktivní prací včetně diskuzí, skupinové práce a analyzování modelových příběhů. Workshopy se proto setkávají u účastníků a účastnic s pozitivním ohlasem: 

„Studující oceňují témata jako gender, homofobie, rasismus, transfobie. Jsou rádi, že tyto věci nejsou tabu. Je pro ně velmi důležité, že lektorující jsou otevření a dávají prostor pro upřímné vyjádření. Cítí se bezpečně, protože můžou vyjádřit svůj pohled.” 

Lucie Ingrová, odborná garantka aktivity

Prevence sexuálního násilí

Workshopy prevence sexuálního násilí rozvíjí měkké dovednosti zúčastněných. Studenti a studentky si v nich procvičí a zdokonalí schopnost rozpoznání a komunikace svých potřeb ve vztahu k sexu a sexualitě, vztahům a intimitě. Diskutují a reflektují také o tlaku okolí, respektování hodnoty sebe a druhých, nutnosti souhlasu v sexu a nastavování a komunikování vlastních hranic. V neposlední řadě se naučí rozpoznat formy sexuálního násilí a jak pomoci blízkému člověku.

Prevence kybernásilí

Ve verzi workshopů zaměřené na kybernásilí se studující učí rozpoznat jeho formy a projevy. Zjistí, jak se kybernásilí vyhnout a bránit. Workshop klade důraz na to, jak se nestat nejen obětí, ale ani původcem kybernásilí a kyberšikany. Účastníci a účastnice dále diskutují o úskalích a nástrahách současných populárních sociálních sítí.

„Kybernásilí opravdu rezonuje v našem mediálním prostoru, mimo jiné díky dokumentárnímu filmu V Síti. Učitelé a učitelky jsou si dobře vědomi, jak velkým problémem nové formy násilí v online světě jsou. Sami často čelí specifickým problémům s kyberšikanou ve své třídě. Zároveň ale nemají žádnou metodiku, neví, jak s dětmi o kyberšikaně a sexuálním či genderově podmíněném násilí mluvit. Také nemají dostatečnou časovou a finanční kapacitu.”

Lucie Ingrová, odborná garantka aktivity

S dotazy či vyjádřením zájmu o uspořádání workshopu na vaší škole neváhejte kontaktovat koordinátorku workshopů a odbornou garantku aktivity Michaelu Weingartovou (weingartova.michaela@vlada.cz).

Pro odbornou veřejnost

Další z aktivit projektu se zaměřuje na prevenci domácího násilí, osvětu o tomto jevu a práci s jeho oběťmi i lidmi, kteří se ho dopouští. Využívá k tomu animovaného edukativního filmu Zuřivec, který zachycuje násilí v rodině očima malého chlapce a podtrhuje jeho perspektivu a pocity. Nabízí ale zároveň i úhly pohledu dalších aktérů a dopad násilí na ně. Dětem sledování filmu umožňuje lépe pochopit jejich situaci, to, že za ni nenesou vinu a že v ní nejsou sami. Film dále facilituje otevření tohoto citlivého tématu k reflexi a hlubšímu dialogu.

„Domácí násilí je v současné situaci aktuálnější než dřív a děti si ponesou následky i po skončení opatření a otevření škol. Je proto potřeba s nimi pracovat, dát jim prostor mluvit o svých trápeních. Zuřivec je tu proto, aby se děti svěřily a nebály se mluvit.“

Andrea Kyselá, odborná koordinátorka projektu

Zuřivec se zrodil z dlouholeté terapeutické praxe norské organizace Alternative to Violence (Alternativ til Vold), která je do projektu zapojena jako bilaterální partner. Je určen pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se ho dopouštějí. Těm pomáhá vžít se do situace z pohledu oběti či přihlížejících násilí.

Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR poskytuje školení, na kterých si zájemci a zájemkyně z řad odborné veřejnosti osvojí kompetence potřebné k preventivnímu, osvětovému či terapeutickému využívání filmu ve vlastní praxi. Školení jsou přizpůsobena dané skupině zúčastněných. Vede je Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z organizace Alternativa násilí, a po domluvě je možné přizvat i zahraniční nebo české odbornice a odborníky. Absolventi a absolventky získají přístup ke stažení filmu a mohou ho tedy využívat ve své práci.

„Zájem o školení je skutečně velký, vidíme, že Zuřivec má smysl a je potřeba. Jsme v kontaktu s více jak stovkou zájemkyň a zájemců o školení k využívání filmu z celé České republiky. Bohužel u tohoto typu školení vidíme jako důležité sejít se osobně, proto se termíny stále posouvaly.“

Andrea Kyselá, odborná koordinátorka projektu

Zájemci a zájemkyně o školení se mohou registrovat skrze formulář na webu www.zurivec.cz, kde se o něm také dočtou bližší informace. Školení je doporučené především pro:

  • Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí;
  • organizace poskytující terapeutické intervence a terapeutické programy pro ty, kteří se dopouštějí násilí;
  • intervenční centra a sociální pracovníky a pracovnice;
  • metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky, pedagogické pracovníky a pracovnice;
  • studenty a studentky psychologie a medicíny
  • a další odborníky a odbornice, kteří pracují v oblasti domácího násilí a prevence násilí nebo přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině.

Školení pro pedagogy a pedagožky jsou organizovány ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a jsou akreditovány Ministerstvem školení, mládeže a tělovýchovy.

S dotazy či pro vyjádření zájmu o školení pro pedagogický personál kontaktujte koordinátorku školení Andreu Kyselou (kysela.andrea@vlada.cz).

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »