Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

„Násilí je možné zastavit.“ Končí mezinárodní projekt Úřadu vlády pro prevenci domácího a sexualizovaného násilí. A co bude dál?

Končí úspěšný mezinárodní projekt Úřadu vlády zaměřený na prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Závěrečná konference nazvaná Násilí je možné zastavit dnes představila výsledky čtyřleté spolupráce, mezi něž patří třeba proškolení stovek policistů a policistek i dalších profesí pomáhajících obětem a tisíců studujících v prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Projekt v roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje). Vedoucí silou projektu byl Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, partnersky se podílela norská organizace Alternativa k násilí a české nevládní organizace.

Proč byl projekt důležitý?

Přes tisíc proškolených osob, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Více než 8 tisíc žáků a žákyň, kteří prošli našimi edukativními workshopy na školách. Tento projekt je ukázkovým příkladem praktického a pozitivního dopadu na posílení systému prevence domácího a sexualizovaného násilí,“ komentuje výsledky projektu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

V projektu jsme se zaměřili na některá nejvíce bolavá místa stávajícího systému prevence násilí a pomoci obětem. Kromě školení policie a dalších profesí přicházejících do kontaktu s oběťmi považuji za zásadní edukativní aktivity přímo na základních a středních školách. Našimi workshopy prošlo přes 8 tisíc žáků a žákyň a jejich pozitivní zpětná vazba i zpětná vazba vyučujících potvrzuje, že o téma sexualizovaného násilí i sexuální výchovy je dnes obrovská poptávka,“ dodává Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Alternativ til Vold s Úřadem vlády spolupracuje již přes deset let na zlepšení pomoc obětem domácího násilí. Jsem ráda, že zkušenosti, které jsem v Norsku načerpala při práci s tématem násilí díky projektu, mohu přenášet do Česka. Vytvoření české verze edukativního filmu Zuřivec, vydání knihy Násilí je možné zastavit i stovky proškolených profesionálů výrazně přispívají k prevenci násilí v české společnosti a k citlivější pomoci obětem,“ konstatuje Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z norské organizace Alternativ til Vold.

Pro dlouhodobou pomoc obětem jsou ale vedle projektu zásadní také systémová opatření. Proto se nyní soustředíme na přípravu nového zákona o domácím násilí. Ten přinese jednotnou definici domácího násilí, zlepšení ochrany obětí v přestupkovém řízení i prodloužení vykázání násilné osoby ze společného obydlí z deseti na čtrnáct dnů. Zákon je nyní projednáván legislativní radou vlády a věřím, že jej brzy schválí vláda. Důležité je také dostatečné a udržitelné financování specializovaných služeb i programů pro původce násilí. V současnosti také probíhá příprava nového programového období fondů EHP a Norska, budu proto usilovat, aby pomoc obětem domácího násilí nadále patřila mezi podporované oblasti,“ doplňuje Klára Laurenčíková Šimáčková.

Co se nám také podařilo?

Velkým úspěchem je spolupráce s Policií ČR: proškolili jsme na 250 policistů a policistek v problematice domácího a sexualizovaného násilí a on-line násilí s ohledem na zvlášť zranitelné oběti. Valná většina účastníků a účastnic z řad policie semináře ocenila jako velmi přínosné.

Proškolili jsme také stovky úředníků, úřednic a osob z řad pedagogického personálu v oblasti prevence násilí. Ve školách jsme uspořádali workshopy pro 8,5 tisíc žáků, žaček, studentů a studentek s tématem prevence sexuálního násilí. Vydali jsme metodické příručky a pracovní sešity pro úřady i školy.

Publikovali jsme druhé vydání knihy Násilí je možné zastavit, která vysvětluje celé spektrum témat psychologie násilí a osvětluje ho z mnoha perspektiv – dospělých a dětí, kteří jsou násilí v rodině vystaveni, těch, kdo se ho dopouští, i psychologů a psycholožek, kteří s násilím pracují.

V prosinci 2022 náš projekt získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje).

A co bude dál?

Stávající období Norských fondů končí v dubnu 2024. Kromě projektu Úřadu vlády ČR byly podpořeny i projekty občanského sektoru zaměřující se na: a) dostupnost specializovaných služeb pro oběti, b) multidisciplinární spolupráci a c) podporu programů pro původce. Na tyto oblasti bylo ve stávajícím období Norských fondů vyčleněno přibližně 150 mi. Kč. V současnosti probíhá příprava nového programového období.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »