Ve čtvrtek 6. září 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce. Představena byla analýza Přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případech znásilnění, která poukazuje na nejednotnost v rozhodování soudů ve srovnatelných případech i ukládaní dalších ochranných opatření. 

Analýzu dal vypracovat Odbor rovnosti žen a mužu. Navazuje na zjištění analýzy soudních rozhodnutí v případech znásilnění publikované v roce 2017 organizací proFem, ze které mj. vyplývá, že poměr ukládaných nepodmíněných trestů odnětí svobody a trestů odnětí svobody s podmíněným odkladem je u pravomocných odsuzujících rozsudků téměř 50:50. Tento poměr potvrzují i statistiky Ministerstva spravedlnosti: z 205 odsuzujících rozsudků v roce 2017 byl 97 osobám za tuto trestnou činnost uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, zatímco ve 106 případech byl trest odnětí svobody podmíněně těmto osobám odložen. Ochranná opatření byla u podmínečně odsouzených uložena pouze v 46 případech, přiměřené omezení nebo povinnost jen v 18 případech.“

Na setkání výboru bylo projednáno plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany Ministerstva vnitra. V souvislosti s plněním Akčního plánu bylo dále na jednání představeno doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vysokým školám ohledně sexuálního obtěžování.

Odbor rovnosti žen a mužů představil plán aktivit v souvislosti s přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a další plánované aktivity organizací věnujících se pomoci obětem domácího násilí v této oblasti.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři