Jak funguje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, co je v současnosti náplní jeho práce a co je jeho hlavním posláním?

Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje agendu rovnosti žen a mužů na celostátní úrovni. Poskytuje metodickou a odbornou podporu síti koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů na jednotlivých ministerstvech (tzv. gender focal points). Dále také plní funkci sekretariátu Rady pro rovnost žen a mužů založené usnesením vlády z 10. října 2001, č. 1033. Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR pro otázky rovnosti žen a mužů. Další důležitou pracovní náplní Odboru je implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která byla vládou ČR schválena usnesením ze dne 12. listopadu 2014, č. 931. Při implementaci Strategie je specifický důraz kladen na důstojnost a integritu žen a mužů a slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Rovnost žen a mužů je prioritou vlády. Odbor vychází ve své činnosti z předpokladu, že se jedná o jeden ze základních prvků demokratické a spravedlivé společnosti vůbec. Česká republika se k prosazování genderové rovnosti zavázala v několika mezinárodních dokumentech počínaje Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1983, Pekingskou akční platformou z roku 1995 a konče třeba Evropskou sociální chartou z roku 1999. Všechny tyto závazky dále vyplývají z výše zmíněné vládní strategie.

Podpora rovnosti žen a mužů přispívá ke spravedlnosti ve smyslu rovného podílu na rozhodování, na přístupu ke zdrojům i k péči o děti, domácnost a blízké osoby, a k posílení principu nediskriminace. Dále prokazatelně zvyšuje ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost, posiluje výkonnost ekonomiky i pracovního trhu a přispívá k demografickému růstu populace. V neposlední řadě také vede k větší spokojenosti a společenské soudržnosti.

Odbor v r. 2016 až 2017 realizoval mj. kampaň To je rovnost! zaměřenou na prevenci domácího násilí a na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Kampaň probíhá jako součást projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života, podpořeného grantem z Norska.

 

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři