Logo ESF

Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako „Odbor“) je řešitelem projektu s názvem „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“, který probíhá od 1. února 2016 do 31. prosince 2020.

Projekt se zaměřuje na řešení nerovností žen a mužů v České republice a svým obsahem navazuje na předešlý projekt realizovaný Odborem (tehdy ještě Oddělením rovnost žen a mužů) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

K řešení nerovností mezi ženami a muži v České republice dojde prostřednictvím systémového nastavení genderové agendy, zejména implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020 a dalších dokumentů. Dalším cílem projektu je zlepšit institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR a prosazování gender mainstreamingu, např. lepším sběrem statistických dat či důslednějším hodnocením dopadů materiálů předkládaných vládě ČR. Projekt rovněž prohloubí agendu rovnosti žen a mužů směrem k Evropské unii, OSN a dalším mezinárodním organizacím.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři