Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odbor rovnosti žen a mužů se zúčastnil jednání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů

Ve dnech 11. až 13. května 2022 zasedá ve Štrasburku Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů. Jednání se zúčastnili i zástupce a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů

Komise je stálým poradním orgánem Rady Evropy pro oblast rovnosti žen a mužů (dále jen „Komise“). Na programu květnového jednání Komise je mj. ohrožení ukrajinských žen a dětí genderově podmíněným násilím, role mužů a chlapců v dosahování genderové rovnosti a problematika slaďování pracovního a soukromého života. Významná část jednání byla věnována problematice genderových stereotypů a sexismu.

Role České republiky na zasedání

Česká republika byla dne 10. května 2022 zvolena do Rady OSN pro lidská práva a prosazování lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů patří k jejím prioritám. Rovnost žen a mužů patří také k prioritám českého předsednictví v Radě EU. Pro Českou republiku je pro úspěšné prosazování této agendy důležité aktivní zapojení do mezinárodního dialogu v oblasti rovnosti žen a mužů, nejen na poli EU, ale i Rady Evropy. Ve vztahu k cíli české vlády eliminovat genderově podmíněné násilí, zakotveném ve Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, byl pro Českou republiku relevantní příspěvek zástupců a zástupkyň ukrajinské vlády, státního zastupitelství a neziskového sektoru ohledně dopadů války na Ukrajině na ženy a děti v členských zemích Rady Evropy. V rámci jednání bylo zdůrazňována zvýšená míra ohrožení migrantek trestným činem obchodování s lidmi, ale i dalšími formami genderově podmíněného násilí.

Součástí jednání Komise byla problematika genderových stereotypů a sexismu, v návaznosti na Doporučení Výboru ministrů o prevenci a boji proti sexismu. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky realizuje projekt financovaný z Norských fondů týkající se prevence domácího a genderově podmíněného násilí, jehož součástí je oblast „potírání on-line sexismu“ navazující právě na toto Doporučení. V rámci projektu byl vytvořen český překlad osvětové internetové kampaně Rady Evropy Stop sexismu. Na zasedání Komise členské státy přijaly finální text dotazníku, na základě něhož Rada Evropy vyhodnotí současný stav implementace Doporučení v jednotlivých státech.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v současné době připravuje expertní mapovací studii ke stavu naplňování Doporučení v oblasti online nenávistných projevů, algoritmické diskriminace, zveřejňování intimních vizuálních materiálů bez souhlasu zobrazených osob (tzv. revenge porn), sexistické reklamy a sexismu v médiích. Tato studie bude doplněna empirickými daty z výzkumu o výskytu on-line sexismu a sexistických nenávistných projevů v ČR.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »