Jak funguje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, co je náplní jeho práce a co je jeho hlavním posláním?

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zodpovídá za tvorbu a vyhodnocování politik a opatření pro zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů na celostátní úrovni. Kromě poskytování metodické podpory orgánům veřejné správy vykonává další analytickou, osvětovou a vzdělávací činnost.

Součástí vzdělávacích aktivit odboru je například i osvěta na školách zaměřená na zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mladými lidmi. Odbor rovněž vyhodnocuje naplňování mezinárodních závazků České republiky v oblasti genderové rovnosti. V neposlední řadě odbor plní funkci sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, stálého poradního orgánu vlády ČR pro otázky rovnosti žen a mužů. 

Odbor zodpovídal za přípravu Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, která byla vládou ČR schválena usnesením ze dne 8. března 2021 č. 269, a nyní monitoruje její naplňování. Strategie pokrývá osm oblastí společenského života:

  • Práce a péče
  • Rozhodování
  • Bezpečí
  • Zdraví
  • Poznání
  • Společnost
  • Vnější vztahy
  • Instituce

Podpora rovnosti žen a mužů přispívá ke spravedlnosti ve smyslu rovného podílu na rozhodování, na přístupu ke zdrojům i k péči o děti, domácnost a blízké osoby a k posílení principu nediskriminace. Umožňuje lidem svobodně a bez znevýhodnění z důvodu svého pohlaví a genderu rozvíjet svůj potenciál a plně se realizovat ve všech sférách společenského života. Podpora rovnosti tak zvyšuje i ekonomickou prosperitu, vede k větší spokojenosti a posiluje společenskou soudržnost.

Odbor je aktuálně řešitelem dvou projektů. První z projektů s názvem Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí  pomáhá rozšiřovat povědomí o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti. Konkrétně se zaměřuje na zvýšení schopnosti veřejné správy účinně potírat násilí, zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mládeží a podporu využívání filmu Zuřivec při řešení případů násilí v rodině. Část projektu se věnuje i posílení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru a citlivě přistupovat k obětem. 

Druhý projekt, nazvaný Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, se zaměřuje na komplexní řešení genderových nerovností žen a mužů v České republice a přispívá k reálnému naplňování cílů a opatření Strategie. Součástí projektových aktivit je například zvýšení míry zapojení občanského sektoru do naplňování Strategie nebo zvýšení schopnosti Strategie reagovat na aktuální socio-ekonomický vývoj. V rámci projektu rovněž zvyšujeme schopnost institucí přicházejících do kontaktu s oběťmi domácího a sexuálního násilí zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů a specifické potřeby zvlášť zranitelných obětí.