Partnerské subjekty a nevládní sektor

K tomu, aby mohla být politika rovnosti žen a mužů účinně prosazována, je zásadní vzájemná spolupráce veřejné správy, občanského a akademického sektoru. Oba sektory mají spolu se sociálními partnery své zastoupení v Radě vlády pro rovnost žen a mužů, jejích výborech a pracovních skupinách.

Spolupráce s partnerskými subjekty je nedílnou součástí aktivit Odboru rovnosti žen a mužů. Odbor pro svoji práci kromě expertízy státní správy a mezinárodních organizací pravidelně využívá aktuální výzkumy z akademického prostředí i zkušenosti nestátních neziskových organizací, které mapují problémy v terénu, poskytují veřejné správě důležitou zpětnou vazbu a návrhy konkrétních řešení k odstraňování nerovností.

Mezi hlavní partnerské subjekty zastoupené v Radě a jejích orgánech patří: