V úterý 13. září 2016 se sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o třetí zasedání v tomto roce.

Pracovní skupina na základě oponentských posudků externích expertek finalizovala zprávu „Muži a násilí v České republice“, jejíž sepsání si vytyčila jako jednu ze svých hlavních priorit. Shodla se na předložení hotové zprávy Radě vlády a plánovala další postup pro představení zprávy veřejnosti.

Dále účastníci jednání diskutovali o dosavadním fungování Pracovní skupiny a zamýšleli se nad zefektivněním další činnosti.


Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012. Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zabývat se tématem muži a rovnost žen a mužů.  

K cílům Pracovní skupiny patří např. asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, monitoring statistik, osvětová činnost či příprava zprávy o sociálních problémech mužů v oblasti rovnosti žen a mužů.

Bližší informace o Pracovní skupině naleznete na adrese:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/pracovni-skupina-muzi-a-rovnost-zen-a-muzu-121938/

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři