Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Překlad stanoviska Benátské komise k Istanbulské úmluvě

Stanovisko Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (neboli tzv. Benátské komise), zveřejněné 12. října 2019 v reakci na žádost Arménie o posouzení souladu Istanbulské úmluvy s Ústavou Arménie, je k dispozici v českém jazyce. Dokument posuzuje soulad Istanbulské úmluvy s arménskou ústavou a její případné dopady.

Posudek odpovídá na otázky, které se nejčastěji objevují ve veřejné debatě. Zdůvodňuje tedy potřebu dané úmluvy, analyzuje použitou terminologii, legislativní dopady na jednotlivé země, pravomoci zřízeného orgánu a závazky v oblasti azylového práva. Komise dochází ke stejným závěrům jako Úřad vlády ve svém rozboru dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy

Za hlavní body posudku komise k Istanbulské úmluvě můžeme jmenovat:

✅Istanbulská úmluva vede k vyšší prevenci domácího násilí a násilí na ženách

  • Komise připomněla, že hlavním cílem Istanbulské úmluvy je vybudovat Evropu osvobozenou od násilí na ženách a od domácího násilí pomocí prevence a potírání tohoto násilí.

✅ Istanbulská úmluva přináší konkrétní opatření pro zlepšení postavení obětí domácího násilí a násilí na ženách

  • Státy, které danou úmluvu ratifikovaly, mají povinnost trestat viníky trestných činů souvisejících s násilím na ženách, zavést opatření na ochranu všech případných obětí a informovat veřejnost o prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

✅ Istanbulská úmluva podporuje mezinárodní spolupráci

  • Úmluva vyzývá k vzájemné spolupráci na poli boje s domácím násilím a násilím na ženách.

❌ Istanbulská úmluva  nezavádí tzv. genderovou ideologii

  • Úmluva stanovuje definici násilí na ženách a domácího násilí a uznává, že násilí na ženách nepramení pouze z biologických rozdílů mezi muži a ženami, ale i ze společensky ustanovených rolí, chování, jednání a vlastností, které přispívají k podřízenému postavení žen ve společnosti. Úmluva neodstraňuje rozdělení podle biologického pohlaví muž/žena.

❌ Istanbulská úmluva  nijak nezasahuje do rodinného práva

  • Úmluva neobsahuje žádnou definici rodiny ani partnerských vztahů. Úmluva zmiňuje manželství pouze v souvislosti s nuceným sňatkem.

❌ Istanbulská úmluva  se netýká práv sexuálních menšin

  • Úmluva zajišťuje rovnou ochranu všem obětem domácího násilí, nehledě na jakékoliv jejich znaky jako je například sexuální orientace. Úmluva nijak nezavazuje státy, aby upravovali vnitrostátní opatření v souvislosti s LGBT osobami.


❌ Istanbulská úmluva neupravuje prolomení mlčenlivosti advokátních profesí

  • Úmluva nestanovuje povinné oznamování případů násilí na ženách. Úmluva jenom zaručuje osobám, že tak mohou učinit, aniž by jim hrozily sankce za porušení mlčenlivosti. Úmluva nevyžaduje, aby státy přijaly vnitrostátní předpisy, které by měnily mlčenlivost advokátních profesí.


❌ Istanbulská úmluva nezavádí automatický azyl pro ženy-žadatelky o azyl

  • Úmluva vyzývá státy k uznání násilí na ženách (jako je například znásilnění, mrzačení ženských genitálií) jakožto závažné újmy, a proto by mělo být způsobilé k vydání povolení k pobytu. Úmluva neoznačuje veškeré násilí za závažnou újmu ani nestanovuje, že všechny ženy mají automatický nárok na získání statusu uprchlice.

Plné znění stanoviska Benátské komise si můžete přečíst v odkaze: www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Stanovisko-Benatske-komise.pdf

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »