Problematice domácího násilí se Vládní strategie pro rovnost žen a mužů České republice na léta 2014–2020 věnuje v kapitole 6. Důstojnost a integrita žen a mužů. Hlavním deklarovaným cílem je snížení výskytu všech forem genderově podmíněného násilí a zajištění důstojného a rovného požívání všech práv ženami i muži.

Specifické cíle:

  • Snížení latence a výskytu domácího násilí posílením spolupráce všech zainteresovaných aktérů a aktérek, zlepšením ochrany obětí, včetně dětí, posilováním programů primární prevence, vytvořením systému práce s původci násilí a osvětou o tomto tématu.
  • Snížení latence a výskytu znásilnění a obchodování s lidmi posílením spolupráce všech zainteresovaných aktérů a aktérek, zlepšením ochrany obětí, vytvořením systémů práce s pachateli a osvětou o tomto tématu.
  • Zajištění možnosti rodičů vybrat si způsob, okolnosti a místo porodu, resp. těhotenskou, porodní a poporodní péči a zlepšení postavení porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, zejména prostřednictvím jejich včlenění do systému veřejného zdravotního pojištění.
  • Posílení mechanismů na podporu odstraňování genderově podmíněné marginalizace vícenásobně diskriminovaných osob.
  • Zlepšení informovanosti žen i mužů o reprodukčních právech, vytvoření kompenzačních mechanismů a zajištění bezplatné právní pomoci obětem jejich porušování (zejména u sterilizací provedených v rozporu s právem).
  • Snížení latence a výskytu dalších forem násilí ve veřejném prostoru (zejména stalking a kyberšikana) posílením spolupráce všech zainteresovaných aktérů a aktérek, zlepšením ochrany obětí a osvětou o tomto tématu.
  • Vytváření genderově specifických podpůrných programů pro muže a ženy bez domova.

Otázka prevence domácího násilí je podrobně rozvinuta v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018, schváleném vládou v únoru 2015.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři