V pátek 16. října 2015 od 10:00 do 13:00 zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“). Jednalo se o letos třetí zasedání, které řídil předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Rada projednala plnění úkolů, které byly stanoveny na jejím minulém zasedání, a dále činnosti svého sekretariátu. Rada dále schválila změny Jednacího řádu Rady a statutů jejích výborů. Schválen byl také podnět Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, vztahující se k institucionálnímu zabezpečení koordinace rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech, a podnět Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života k institutu vážných provozních důvodů.

Rada také projednala informace vztahující se k agendě Evropské unie. Dále byl představen plánovaný projekt k institucionálnímu zajištění rovnosti žen a mužů. Své aktivity v oblasti rovnosti žen a mužů v návaznosti na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 představily Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj. Zástupkyně Otevřené společnosti představila analýzu zastoupení žen a mužů ve vedení veřejných firem a související doporučení.

Rada je poradním orgánem vlády pro oblast rovnosti žen a mužů. Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Kromě jednotlivých resortů jsou v radě zastoupeny i příslušné nestátní neziskové organizace, sociální partneři a odbornice a odborníci z akademické obce a občanské veřejnosti.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři