Projekt k prosazování rovnosti žen a mužů 2012-2015

Odbor rovnosti žen a mužů (v té době ještě Oddělení rovnosti žen a mužů) byl řešitelem projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR, který probíhal v období od 1. listopadu 2012 do 30. listopadu 2015.

Základním cílem projektu bylo vytvoření efektivních nástrojů a politik na podporu rovnosti žen a mužů v ČR. V rámci projektu byla vytvořena Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 a stala se tak prvním dlouhodobým rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Dále byla v rámci projektu optimalizována činnost a novelizován jednací řád a statuty Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích výborů a pracovních skupin. Vznikla jednotná Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládaných vládě ČR, která byla vzata na vědomí vládou ČR usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2014 č. 542 a bylo doporučeno všem relevantním subjektům využívat Metodiku ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby.

Usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 byl vládou ČR schválen další výstup projektu – Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů. Posledním výstupem projektu je Standard genderového auditu vytvořený v roce 2015. Projektový tým vycházel při své činnosti především z dobré praxe v rámci EU. V rámci projektu bylo uzavřeno mezinárodní partnerství s Federálním ministerstvem pro ženy a vzdělávání Rakouska a s Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenska. Proběhla celá řada vnitrostátních i mezinárodních workshopů a konferencí, více viz aktivity projektu a připojené dokumenty. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.