Projekt prosazování rovnosti žen a mužů 2023−2030

Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako “Odbor”) je řešitelem projektu s názvem “Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030”. Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_013/0003802, priorita OPZ+: 1 – Budoucnost práce.

Stručná anotace

Projekt se zaměřuje na odstraňování nerovností mezi muži a ženami v ČR prostřednictvím zlepšení podmínek pro naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Projekt realizuje Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR jako vnitrostátní koordinátor agendy rovnosti žen a mužů. Projekt směřuje zejména k posílení kapacit veřejné správy naplňovat strategii rovnosti žen a mužů, uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a formulovat a realizovat politiky přispívající k odstraňování genderových nerovností.

Doba realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2026

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl): 67 278 825,60 Kč (EU: 51 626,82 Kč / SR: 15 652 418,78 Kč) 

Zdroj financování: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Plus a státní rozpočet ČR.

KA01 – Poskytování odborné podpory gestorům úkolů Strategie

Tato aktivita reaguje na nízké odborné kapacity gestorů jednotlivých opatření Strategie. Zaměřuje se na poskytování odborné podpory rezortům a dalším subjektům zapojených do naplňování Strategie.

V rámci této aktivity budou zajištěna pravidelná jednání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů (3x ročně), na kterých bude docházet k průběžnému zvyšování odbornosti osob zastávajících tyto pozice a k přenosu odborných informací směrem k rezortům.

Součástí aktivity bude také zajištění účasti Odboru rovnosti a externích odborníků a odbornic na jednáních pracovních skupin pro rovnost žen a mužů (které jsou zřízeny na každém ministerstvu). Předpokládá se účast na 5 jednáních různých rezortních PS ročně. Vznikne rovněž analýza státního rozpočtu z hlediska rovnosti žen a mužů.

V rámci aktivity budou také uspořádány ad hoc tematická školení/workshopy pro ministerstva a další subjekty – školení k hodnocení dopadů na rovnosti žen a mužů, školení k prevenci a řešení sexuálního obtěžování, školení pro Výbor pro personální nominace k podpoře diverzity,  a další školení na aktuálně potřebná témata. Vznikne také metodický pokyn k podpoře diverzity v rámci služebních úřadů.

Cílovou skupinou aktivity jsou primárně úředníci a úřednice ministerstvech, sekundárně pak další subjekty podílející se na naplňování Strategie.

KA02 – Zvyšování povědomí o mezinárodních standardech a příkladech dobré praxe

Aktivita se zaměřuje na vyšší využívání mezinárodních standardů (zejm. EU, OSN, Rady Evropy, OECD) a příkladů zahraniční dobré praxe při tvorbě a realizaci veř. politik v oblasti rovnosti žen a mužů. Na jednání s rezortními koordinátory rovnosti žen a mužů a na jednání rezortních pracovních skupin budou zařazovány příspěvky věnující se mezinárodním standardům a příkladům zahraniční praxe. Bude také uspořádána každoroční mezinárodní konference. Příklady dobré praxe a informace o mezinárodních standardech budou získávány mj. na jednáních příslušných orgánů mezinárodních organizací a na mezinárodních konferencích. Aktivita se také zaměří na dvě specifická témata – a) gender budgeting (genderové rozpočtování) – bude realizována mezinárodní konference k výměně zkušeností, b). Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (k chartě se v ČR zatím připojily jen 4 obce) – bude uspořádána konference pro samosprávu za účasti obcí ze zahraničí za účelem zvýšení informovanosti o této chartě a motivaci obcí se k chartě připojit. Obcím se zájmem o přistoupení k chartě bude poskytována metodická a odborná podpora. Cílovou skupinou aktivity jsou primárně úředníci a úřednice ministerstvech, sekundárně pak územní samosprávní celky a výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

KA03 – Přenos informací o existujících výzkumech směrem ke gestorům Strategie

Aktivita přispěje ke zvýšení povědomí veřejné správy o aktuálních výzkumech v oblasti rovnosti žen a mužů a povede ke kvalitnější tvorbě veřejných politik. Aktivita se zaměřuje primárně na státní správu, sekundárně na samosprávu a výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro rovnost žen a mužů. V rámci aktivity budou vznikat průběžné rešerše zahraničních výzkumů – především výzkumů produkovaných EIGE, Radou Evropy, OECD, OSN, EK a akademickými pracovišti. Rešerše budou sloužit k jednoduché komunikaci hlavních zjištění z výzkumů směrem k relevantním ministerstvům. Budou také využity k plánovaným revizím Strategie. V rámci této aktivity budou na jednání s rezortními koordin. rovnosti žen a mužů a na jednání rezortních pracovních skupin zařazovány příspěvky věnující se aktuálním zahraničním i českým výzkumům v oblasti rovnosti žen a mužů. Tyto příspěvky budou zařazovány také na jednání výborů RVRŽM tak, aby byly využitelné i ze strany občanského a akademického sektoru. Vznikne také databáze relevantních výzkumů. Součást aktivity bude zajištění využívání výzkumů v pravidelných zprávách o rovnosti žen a mužů a zprávách o plnění akčního plánu prevence genderově podmíněného násilí. Za účelem prohlubování spolupráce s (českými i zahraničními) akademickými a odbornými pracovišti budou 1x ročně pořádány odborné semináře. Semináře budou sloužit k provázání veřejné správy s akademickými pracovišti.

KA04 – Osvětové aktivity o Strategii

Tato aktivita reaguje na přetrvávající nízké povědomí o rovnosti žen a mužů a jejím významu na straně gestorů opatření a dalších relevantních stakeholderů. Budou také komunikována jednotlivá/dílčí témata Strategie a prostřednictvím této aktivity budou rovněž naplněny některé úkoly uvedené ve Strategii související s osvětou. Součástí aktivity bude také informování o realizaci projektu. Cílem osvětových aktivit bude zvýšit úroveň porozumění tématu rovnosti žen a mužů a úroveň podpory přijímání a prosazování konkrétních opatření navazujících na Strategii. Prostřednictvím této aktivity bude zajištěno pokračování webu www.tojerovnost.cz (zveřejňování zpráv a aktuality) a FB stránky (tojervonost). Zvláštní pozornost bude tato aktivita věnovat na tématu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Budou pořádány osvětové semináře/kulaté stoly zaměřené na vedení obchodních společností za účelem zvýšení povědomí o opatřeních k podpoře žen. K tématu vyššího zastoupení žen v politice budou pořádány síťovací setkání političek a ženských frakcí politických stran. Politickým stranám budou nabídnuty semináře k metodám sloužícím k podpoře vyšší účasti žen a mladých lidí v politice. Aktivita se také zaměří na téma sexismu ve veřejném prostoru. Pro samoregulační orgány budou uspořádány semináře k aktuálnímu vývoji v oblasti regulace sexistické reklamy. Obdobné semináře budou také pořádány pro dozorové orgány (zejm. krajské živnostenské úřady). Ve spolupráci s MPO bude aktualizována Metodická informace k rozeznávání sexismu v reklamě z roku 2015.

KA05 – Rozšiřování sběru dat v oblasti rovnosti žen a mužů

Aktivita reaguje na nedostatek dat členěných dle pohlaví a absenci výzkumů zaměřených na rovnost žen a mužů, což znesnadňuje efektivní tvorbu veřejných politik. Realizaci některých výzkumů předpokládá přímo Strategie. Potřeba provedení dalších výzkumů vyvstává v souvislosti s nastavením indikátorů Strategie.

V rámci aktivity dojde k identifikaci relevantních statistických listů v gesci jednotlivých rezortů, které v současnosti členění dle pohlaví neumožňují. Následně proběhnou jednání s rezorty za účelem rozšíření třídění dat. V rámci aktivity budou dále poskytovány ČSÚ pravidelné podněty k rozšiřování dat uváděných v ročence Zaostřeno na ženy a muže. Bude také vydávána ročenka k domácímu a sexuálnímu násilí.

V rámci aktivity také budou zpracovány některé studie a výzkumy předpokládané Strategií, případně nezbytné pro určení některých indikátorů specifických cílů Strategie. Tyto výzkumy jsou uvedeny ve výstupech aktivity. K prezentaci výsledků budou sloužit odborné semináře (pro odbornou veřejnost) a snídaně s novináři/novinářkami (pro média a širokou veřejnost). Výsledky výzkumů budou využity pro účely indikátorové soustavy Strategie, pro její revizi a pro realizaci některých souvisejících opatření.

KA06 – Vzdělávání NNO a propojování potřeb státní správy a nabídky NNO

Aktivita reaguje na omezenou schopnost občanského sektoru formulovat doporučení relevantní pro státní správu a na nízkou motivaci státní správy spolupracovat s občanským sektorem. Aktivita se zaměřuje na propojení nabídky občanského sektoru s potřebami a poptávkou státní správy. V rámci aktivity budou zorganizovány školení pro NNO zaměřené na rozvoj schopnosti formulovat doporučení tak, aby byla relevantní a využitelná ze strany státní správy. Celkem budou uspořádány 4 školení. Na základě seminářů vznikne manuál. V rámci této aktivity budou na jednání s rezortními koord. rovnosti žen a mužů a na jednání rezortních pracovních skupin zařazovány příspěvky k představení relevantních NNO. Tato část aktivity reaguje na nízkou motivaci státní správy využívat poznatky NNO – mj. z důvodu nízkého povědomí o výstupech občanského sektoru. Bude také zpracována databáze existujících dokumentů občanského sektoru využitelných pro tvorbu a realizaci veřejných politik v oblasti rovnosti žen a mužů a lidských práv. Databáze bude 1x ročně aktualizována. Vznikne rovněž databáze NNO zabývajících se rovností žen a mužů a brožura o přínosech občanského sektoru v oblasti rovnosti žen a mužů. V rámci aktivity budou také pořádány Fóra rovnosti žen a mužů (v průběhu realizace projektu 2x) za účelem vytvoření platformy pro sdílení poznatků (resp. nabídky a potřeb) občanského sektoru a státní správy.

KA07 – Revize dotačních programů pro NNO

Aktivita reaguje na omezenou efektivitu finanční podpory občanského sektoru pro zapojování do vyhodnocování plnění strategie. Aktivita se zaměří na zefektivnění dotačního programu Úřadu vlády ČR a na zahrnutí tématu rovnosti žen a mužů do relevantních dotačních programů dalších rezortů. Bude provedena revize dotační směrnice ÚV ČR, která stanoví pravidla pro poskytování dotací. Proběhne také revize textu výzvy a nastavených hodnoticích kritérií. Před revizí dotační směrnice a výzvy proběhne komplexní evaluace dotačních řízení z let 2019 – 2022 a zhodnocení přínosů podpořených projektů a limitů stanovených výzvou a nastaveným hodnocením. Evaluace i revize dotační směrnice a výzvy proběhnou v roce 2023 (tak aby pro rok 2024 bylo již dotační řízení vypsáno dle nového nastavení). V roce 2025 pak proběhne druhá evaluace zaměřená na vyhodnocení dopadu provedených revizí. Dotační výzva pak bude předmětem průběžných (jednoročních) aktualizací tak, aby bylo možné reagovat na dílčí změny. Každoročně bude zpracována elektronická brožura informující o podpořených projektech a jejich přínosu. Ke zvýšení informovanosti veřejné správy o podpořených projektech budou každoročně pořádány síťovací semináře. Součástí  bude také analýza dotačních programů v gesci jiných rezortů z hlediska relevance těchto dotačních programů ve vztahu k rovnosti žen a mužů a z hlediska stávajícího zapracování tématu rovnosti žen a mužů (do oblastí podpory, hodnotících kritérií apod.). V návaznosti na výsledky analýzy pak budou formulována doporučení směrem ke gestorům. Doporučení budou projednána s gestory na kulatém stole a předloženy Radě vlády pro rovnost žen a mužů tak, aby bylo zajištěno jejich zohlednění  v relevantních dotačních programech.

KA08Podpora uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v EU fondech

Tato aktivita reaguje na nedostatečnou expertízu při uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů jako horizontální zásady v EU fondech a směřuje k posílení odborných kapacit řídicích orgánů toto hledisko uplatňovat efektivněji. Cílovou skupinou jsou tedy řídicí orgány, zejm. osoby zodpovědné za přípravu a schvalování výzev a hodnocení projektů. Budou pořádány školení pro vybrané řídicí orgány (zejm. MPSV, MŠMT, MD) za účelem zvýšení schopnosti zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů při přípravě výzev. Tato školení budou zaměřena především na útvary zodpovědné za přípravu výzev a na příslušné přípravné platformy (programové partnerství apod.). Na tato školení budou navazovat školení pro hodnotitele a hodnotitele tak, aby byly v rámci procesu hodnocení schopni zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů, resp. posoudit projekty, které jsou v rozporu s rovností žen a mužů. Součástí aktivity bude také zajištění účasti Odboru rovnosti žen a mužů v přípravných platformách výzev v rámci jednotlivých operačních programů z důvodu zajištění spolupráce na přípravě a vyhodnocování výzev. V průběhu programového období pak vznikne brožura s příklady dobré praxe ve vztahu k projektům zohledňujícím hledisko rovnosti žen a mužů napříč výzvami v různých operačních programech. Cílem brožury bude informovat žadatele o vhodném způsobu zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů (a motivovat je k aplikaci obdobných způsobů řešení v rámci jejich projektů).

KA09 – Příprava podkladů pro legislativní změny

Tato aktivita reaguje na některé mezery v souvislosti s legislativním rámcem pro prosazování rovnosti žen a mužů. Aktivita bude směřovat k vytvoření podkladů pro odbornou diskusi o odstranění těchto nedostatků a povede ke zpracování konkrétních legislativních návrhů.

V rámci aktivity budou zpracovány podklady (důvodové zprávy, zprávy z RIA, návrhy paragrafového znění a další podklady) k těmto legislativním změnám: ukotvení zodpovědnosti za agendu rovnosti žen a mužů (novela zákona č. 2/1969 Sb.), úprava kompetencí veřejného ochránce práv (novela zákona č. 349/1999 Sb.), zakotvení podpory vyrovnané účasti žen a mužů ve vedení obchodních společností (novela zákona č. 353/2019 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb.), zlepšení ochrany před domácím a sexuálním násilím (včetně genderově podmíněného násilí v on-line prostředí). Součástí aktivity je také příprava transpozičních předpisů k legislativě EU v gesci ÚV ČR (zejm. směrnice o genderové vyváženosti ve vedení obchodních společnostní a směrnice o transparentnosti odměňování) a poskytování spolupráce ostatním ministerstvům při přípravě legislativních změn v jejich gesci. Součástí aktivity bude také průběžné připomínkování legislativních i nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR z hlediska rovnosti žen a mužů. Do realizace aktivity budou zapojeny jednotlivé výbory Rady vlády pro rovnost žen a mužů – zejm. Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

KA10 – Školení a metodická podpora profesí pomáhajících obětem genderově podmíněného násilí

Aktivita reaguje na absenci odborných kompetencí na straně profesí pomáhajících obětem genderově podmíněného násilí (jedná se zejména o orgány sociálně-právní ochrany dětí, policii, státní zastupitelství, školní metodiky prevence a poskytovatele sociálních služeb). V rámci aktivity budou realizována školení pro tyto profese za účelem zvýšení jejich porozumění různým aspektům genderově podmíněného násilí, zvýšení schopnosti poskytovat citlivou a profesionální pomoc a zohledňovat specifické potřeby zvlášť zranitelných skupin: policie, sociální pracovníci a pracovnice, pedagogičtí pracovníci a pracovnice. Školení naváže na předchozí aktivity Odboru rovnosti a bude mj. informovat o stávajících standardech pomoci obětem. Za účelem sjednocení metodického přístupu vzniknou také metodiky pro jednotlivé profese k uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a zohledňování potřeb zvlášť zranitelných obětí. V rámci aktivity také vznikne návrh systémové podpory programů pro osoby dopouštějící se násilí v blízkých vztazích. Za účelem koordinace pomoci obětem domácího a sexuálního násilí bude zpracován a vládě předložen akční plán prevence a potírání genderově podmíněného násilí na léta 2027 – 2030 (navazující na stávající akční plán). Součástí budou také zprávy o plnění akčního plánu. Realizace aktivit bude probíhat v úzce součinnosti s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

KA11 – Revize Strategie

Tato aktivita reaguje na potřebu průběžné aktualizace a revize Strategie a jejích opatření v návaznosti na aktuální socio-ekonomický vývoj. Strategie vznikala v určité socio-ekonomické situaci, která je proměnlivá. Aktuální vývoj potvrzuje, že změna hospodářských a společenských podmínek má zpravidla zásadní dopad ve vztahu k genderovým (ne)rovnostem – ať už jde o dopady války na Ukrajině, růst míry inflace či rostoucí riziko energetické chudoby. Strategie počítá se svou revizí v letech 2023 a 2026. Tato aktivita zajistí provedení těchto revizí za využití expertízy akademického prostředí, odborného sektoru i státní správy. Zohledněny budou také názory veřejnosti. Revize Strategie tedy bude probíhat stejně participativním přístupem jako její tvorba. Příprava první revize proběhne v roce 2023 (vládě ČR bude předložena na přelomu roku 2023 a 2024). Druhá revize proběhne v roce 2026.

Součástí přípravy revize Strategie budou expertní kulaté stoly (pro každou z 8 kapitol Strategie bude uspořádán v rámci každé revize jeden kulatý stůl) a veřejné konzultace. Revize Strategie bude předložena Radě vlády pro rovnost žen a mužů a následně vládě ČR. Součástí aktivity bude také spolupráce na některých dokumentech vznikajících v rámci plnění Strategie (Strategie implementace Baby-friendly Hospital či Koncepce péče o matku a dítě).

Více na www.vlada.cz:
Projekt OPZ Plus – Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 | Vláda ČR