Projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“

Projekt se zaměřil na posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Konkrétně usiloval o zvýšení schopnosti veřejné správy účinně potírat domácí a genderově podmíněné násilí; zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mládeží prostřednictvím osvěty na školách; zajištění dalšího šíření a využívání filmu Zuřivec při řešení případů domácího násilí, jehož svědky jsou děti; zvýšení expertízy státu v oblasti domácího a partnerského násilí prostřednictvím bilaterální a mezinárodní spolupráce; zvýšení znalostí o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti; zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru a citlivě přistupovat k obětem. Financován byl z Norských fondů a státního rozpočtu ČR.

Projekt běžel od března 2020 do dubna 2024.

V roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje) v soutěži pořádané Asociací společenské odpovědnosti. Dne 9. dubna 2024 se v Praze konala závěrečná konference projektu nazvaná Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí.

Další informace najdete na webu vlada.cz

Klíčové aktivity projektu

 • prevence domácího a genderově podmíněného násilí u veřejné správy a pedagogického personálu
 • prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých
 • prevence domácího násilí s využitím filmu Zuřivec
 • bilaterální spolupráce a výměna dobré praxe s norským partnerem Alternativa k násilí
 • potírání on-line sexismu
 • školení policistů a policistek v prevenci genderově podmíněného násilí.

Školení k prevenci sexuálního a genderově podmíněného násilí pro zástupce a zástupkyně veřejné správy a pedagogického personálu

Školení v oblasti nových forem genderově podmíněného násilí pro:

 • státní správu (konkrétně Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách)
 • samosprávu (obce a kraje)
 • pedagogický personál

Spolupráce s nevládními organizacemi SPONDEA a Nesehnutí.

Výsledky:

 • 148 osob z pedagogické oblasti
 • 160 osob ze státní správy a samosprávy
 • Metodická příručka pro obce a kraje k potírání domácího a genderově podmíněného násilí, která bude distribuována na závěr projektu

 

Školení k prevenci sexuálního násilí u dětí a mladistvých

 • Školení pro studenty a studentky základních a středních škol v oblasti prevence sexuálního násilí
 • Školení pro studenty a studentky pedagogických fakult k tématu práce s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí.

Výsledky:

 • 419 workshopů na základních a středních školách po celé ČR
 • Proškoleno 8 550 žáků a žákyň, studentů a studentek
 • Vydání diskuzních a metodických listů pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí (ve spolupráci s neziskovou organizací Konsent)

Školení k prevenci domácího násilí za využití filmu Zuřivec

Využití filmu Zuřivec v prevenci domácího násilí – základní i navazující školení pro pracovníky a pracovnice OSPOD a neziskové organizace.

Výsledky:

 • Proškoleno celkem 577 osob
 • Proškoleno celkem 70 lektorů a lektorek, kteří/é mohou dále školit
 • Vydání metodických listů k využití filmu
 • Vydání sešitu pro základní školy jako doplňku k filmu
 • Využití dánského filmu Všude dobře, doma nejlíp ve spolupráci s organizací Society for All (SOFA): proškoleno celkem 93 zástupců a zástupkyň z řad neziskových organizací a pomáhajících profesí

Bilaterální spolupráce s norským partnerem Alternativa k násilí

Spolupráce s norskou neziskovou organizací Alternativa k násilí, která zajistila:

 • Lektorstvo pro školení k filmu Zuřivec a Všude dobře, doma nejlíp
 • Obsah metodických listů sešitu a pro školy k filmu Zuřivec

Výsledky:

 • Organizace konferencí k zahájení projektu a k druhému vydání publikace Násilí je možné zastavit
 • 4 společné návštěvy na zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku
 • 6 side-eventů (odborných seminářů) na zasedání Komise OSN pro postavení žen

Potírání on-line sexismu

Výsledky:

 • Studijní cesty k výměně zahraničních zkušeností v oblasti prevence a potírání on-line sexismu do Štrasburku
 • Vydání dvou publikací související s problematikou: analýza výskytu on-line sexismu a sexistické hate-speech a studie mapující zákony a opatření v oblasti sexismu.

Školení pro policisty a policistky k prevenci genderově podmíněného násilí

Školení policistů a policistek v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru a školení v oblasti sexuálního a domácího násilí.

Cíle:

 • Zvýšit schopnost policie reagovat na sexuální a domácí násilí se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti a oběti sexuálního a domácího násilí, a to jak z hlediska legislativy, tak praktických návodů a příkladů, jak s obětí komunikovat.
 • Zvýšením kvalifikace policistů a policistek zlepšit důvěru společnosti v policii a její zásahy

Výsledky:

 • Proškoleno 252 policistů a policistek v rámci 8 školení k prevenci domácího a sexuálního násilí a 7 školení k prevenci domácího a sexuálního násilí v kyberprostoru
 • Velmi pozitivní hodnocení zúčastněných policistů a policistek: propojení teorie a praxe, užitečnost a získání nových znalostí, doporučení kolegům a kolegyním

Aktivita 1

Tato aktivita se zaměřuje na poskytování metodické podpory (včetně školení) různým orgánům veřejné správy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí, včetně nových forem tohoto násilí (on-line sexuální násilí apod.). Přispěje tak ke zvýšení schopnosti řešit tyto formy násilí.

Aktivita 2

V rámci této aktivity budou realizovány workshopy pro děti a mládež (včetně romských dětí a mládeže). Součástí aktivity bude také hloubkové proškolení studentů a studentek pedagogických fakult s cílem dalšího rozvoje workshopů v budoucnu.

Aktivita 3

Tato aktivita se zaměřuje na podporu využívání norského animovaného filmu „Zuřivec“ („Angry man“). Film Zuřivec je inovativním nástrojem, který do prostředí České republiky uvedla norská organizace Alternativ til Vold (Alternative to Violence) prostřednictvím společného projektu s Úřadem vlády ČR v předchozím programovém období Norských fondů.

Aktivita 4

V rámci této aktivity se naváže na zavedenou a úspěšnou bilaterální spolupráci s norskou organizací Alternativ til Vold (Alternative to Violence) z předešlého projektu Norských fondů. Cílem této aktivity je prostřednictvím bilaterální spolupráce dále prohlubovat expertízu ÚV ČR v oblasti prevence a potírání genderově podmíněného násilí a prezentovat výsledky spolupráce s ATV.

Aktivity 5

Tato aktivita bude zaměřena na zvyšování kompetence orgánů státní správy potírat on-line sexismus jako jednu z nových forem genderově podmíněného násilí. Aktivita bude souviset s naplňováním doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2019)1 k prevenci a potírání sexismu, které stanoví základní standardy v této oblasti.

Aktivita 6

Cílem této aktivity je zvýšit schopnost policie reagovat na nové formy genderově podmíněného násilí, a to prostřednictvím školení. Projekt je realizován ve spolupráci s norskou organizací Alternativ til Vold (Alternative to Violence).