Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

Ilustrační foto rady vlády pro rovnost žen a mužů ČR
Ilustrační foto rady vlády pro rovnost žen a mužů ČR

Klíčovým poradním orgánem pro otázky spjaté s rovností žen a mužů je Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada se skládá ze zástupců a zástupkyň z řad ústředních orgánů státní správy, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Radě aktuálně předsedá premiér. Zasedání Rady probíhají zpravidla čtyřikrát ročně.  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Rada zejména:

  • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v oblasti rovnosti žen a mužů,
  • projednává a doporučuje vládě ČR základní koncepční směry postupu vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů, zejména prostřednictvím zpracování návrhů týkajících se politik v jednotlivých oblastech rovnosti žen a mužů, návrhů dílčích opatření a podnětů ke zlepšení rovnosti žen a mužů, a to z vlastní iniciativy nebo v rámci úkolů uložených vládou Radě nebo jejímu předsedovi či předsedkyni,
  • zaujímá stanoviska k návrhům vládních, rezortních a dalších opatření, která se týkají rovnosti žen a mužů,
  • sleduje naplňování a pomáhá realizaci strategických dokumentů vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů.

Rada si může pro potřeby své činnosti zřizovat výbory a pracovní skupiny, jejichž úkolem je zabývat se dílčími otázkami z oblasti její působnosti. V současnosti jsou při Radě zřízeny následující výbory a pracovní skupiny: 

Informace o činnosti a složení Rady jsou přístupné veřejnosti na vládních webových stránkách.

Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů a občanek na porušování principů rovnosti žen a mužů.

Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.