Chytré telefony fotí.

Ve středu 28. 6. 2017 letos podruhé zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zahraničních věcí a své vyhlídky představilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rada se rovněž zabývala genderovými rozměry digitalizace práce díky prezentaci výzkumu Patrika Haratyka.

Krátká rekapitulace toho, co Rada na svém druhém letošním zasedání projednala: Radan Šafařík z Odboru rovnosti žen a mužů připomněl dvě setkání s koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů na resortech a mezinárodní konferenci Co je rovnost ve městě?, kterou Úřad vlády uspořádal ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Zrekapituloval výsledky kampaně To je rovnost!, která bude pokračovat i rámci aktuálně realizovaného projektu. Připomněl, že v květnu začalo české předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy.

Výbory a pracovní skupiny pak podaly zprávy o svojí činnosti. Výbor pro institucionální zabezpečení doporučil vládě, aby uložila  ministru financí přípravu aktualizované verze Metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů a do 31. prosince ji předložil vládě ČR. Rada posléze schválila Souhrnnou zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Rada se posléze usnesla na podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách směrem k Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu vnitra, aby novelizovala celkem tři paragrafy v souvislosti s přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Podnět Pracovní skupiny k porodnictví doporučuje, aby Ministerstvo zdravotnictví provedlo revizi několika zásadních podmínek a požadavků pro vznik  porodních domů a Rada tento podnět svým usnesením přijala.

Tomáš Volf a Markéta Račoková z Ministerstva zahraničních věcí prezentovali téma rovnosti ve svém resortu včetně slaďování a podpory rodičovství. Představili dětskou skupinu „Zamiňáček“. Miroslava Čechová představila organizaci Czechitas, která pomáhá talentům mezi ženami a dívkami s cílem diverzifikovanější společnosti. V ČR je na IT pozicích jen 9 % žen, přestože mezi absolvujícími je žen až 18 %. Czechitas chce tuto situaci změnit na úrovni rodin i firem.

Rada se pak zabývala zásadním tématem genderového rozměru digitalizace práce a jejích dopadů na společnost. "Zažíváme čtvrtou průmyslovou revoluci," uvedl svou prezentaci Patrik Haratyk z Oddělení strategií a trendů EU. Jeho tématem byly dopady digitalizace na trh práce. Představil výzkum mapující potenciál digitalizace rozšířený o poznatky postavení žen a mužů na pracovním trhu. Zkoumány byly v tomto případě jen existující profese, protože vývoj potenciálně nových typů profesí je nevyzpytatelný. Destrukční procesy budou v rámci digitalizace probíhat ve větší míře, než ty konstrukční: víc pracovních míst zkrátka v důsledku digitalizace v první fázi zanikne, než vznikne - jejich zánik bude rovněž rychlejší, než vznik těch nových.

Ohrožení pracovních míst digitalizací se různí podle regionů. Velká města jsou ve výrazné výhodě a z procesu budou podle dostupných studií rozhodně spíše těžit. Z digitalizace budou podle Haratyka přitom těžit spíše anglosaský a severský typ hospodářského systému, kontinentální budou ohroženější. U mužů bude proces probíhat ve vyšším tempu, v zaniklých profesích budou převažovat podle odhadů muži asi o 30 tisíc. V průměru na každá 2 nová pracovní místa jich v důsledku digitalizace 5 zanikne. U mužů budou nejohroženější již zčásti automatizované a obráběcí práce, u žen budou nejohroženější základní administrativní práce.

Členové a členky Rady pak téma diskutovali a je evidentní, že se ve svých genderových aspektech bude v budoucnu stále více promítat v agendě Rady i jednotlivých Výborů a pracovních skupin.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři