Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě legislativní změny k důslednější ochraně obětí domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhlo druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání rady bylo tematicky zaměřeno na problematiku domácího a sexuálního násilí. Hlavními body programu byly návrh legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím a změna trestněprávní definice znásilnění.

Řízením jednání Rady byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

Rada se na svém druhém jednání zaměřila zejména na téma prevence a potírání domácího násilí.

Projednány byly tyto oblasti:

  • Návrh legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím;
  • Změna trestněprávní definice znásilnění;
  • Novela zákona o sociálních službách (specializované služby pro oběti genderově podmíněného násilí);
  • Podpora prevence a potírání genderově podmíněného násilí z Norských fondů;
  • Další aktivity resortů v oblasti prevence a potírání genderově podmíněného násilí.

„Potírání domácího a sexualizovaného násilí je jednou z mých priorit. Jedná se také o prioritu vlády vyjádřenou v jejím programovém prohlášení,“ uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

K bodům týkajícím se domácího a sexuálního násilí byly jako hostky přizvány místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, poslankyně Marie Jílková za sněmovní Stálou komisi pro rodinu a rovné příležitosti a poslankyně Taťána Malá a Barbora Urbanová za Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí při Ústavně-právním výboru poslanecké sněmovny.
Bronislava Marvánová Vargová a Veronika Ježková z Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a představily podnět výboru k návrhu legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím.

Rada doporučila předsedovi vlády a zmocněnkyni zmocněnkyni vlády pro lidská práva koordinovat přípravu legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím a předložit návrh legislativních změn vládě ČR do 30. června 2023 a doporučila ministrovi spravedlnosti, ministrovi práce a sociálních věcí a ministrovi vnitra spolupracovat na přípravě legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím. Legislativní změny by měly přinést jednotnou definici domácího násilí a sjednotit stávající praxi různých profesí podílejících se na řešení domácího násilí.

Rada také upozornila na potřebu redefinice trestného činu znásilnění tak, že jeho podstatou bude absence souhlasu oběti s pohlavním stykem. Doporučila ministrovi spravedlnosti předložit vládě ČR návrh novely trestního zákoníku, a to tak, aby vymezení skutkové podstaty trestného činu bylo upraveno tak, aby obsahovalo explicitní odkaz na absenci souhlasu.
Rada dále doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí zajistit v rámci připravované novely zákona o sociálních službách podporu dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, např. prostřednictvím zařazení nové sociální služby specificky zaměřené na tuto cílovou skupinu.

V rámci aktivit resortů v oblasti prevence a potírání genderově podmíněného násilí představil Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování (SKPV), aktuální aktivity policie ve vztahu k potírání domácího a sexuálního násilí. Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů a zároveň tajemník Rady Radan Šafařík shrnul aktivity v rámci projektu z Norských fondů realizovaného Odborem rovnosti žen a mužů. Jiří Koudar z Ministerstva financí informoval o uzavřených výzvách s uzavřenými výzvami z Norských fondů pro projekty zaměřené na prevenci a potírání genderově podmíněného násilí.

Následně Kristýna Kabzanová z Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR představila aktuální aktivity v rámci českého předsednictví Radě EU.

Rada na svém jednání také schválila Zprávu za rok 2021 o plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Radan Šafařík informoval Radu o vyhlášení dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2023 pro neziskové organizace a obce. Uzávěrka výzev je 11. října 2022. V roce 2023 budou zvýhodněna tato aktuální témata:

  • Pomoc uprchlicím a jejich dětem z Ukrajiny,
  • Pomoc zvlášť zranitelným skupinám, především samoživitelkám či seniorkám, které mohou v důsledku aktuální ekonomické situace být ohroženy chudobou,
  • Prevence a potírání domácího a sexuálního násilí,
  • Podpora respektujícího přístupu k porodnictví a podpora svobodné volby místa a způsobu porodu.

Seznam přijatých usnesení:

Č. 01/2022
Rada vlády pro rovnost žen a mužů podporuje záměr legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím; doporučuje předsedovi vlády a zmocněnkyni vlády pro lidská práva koordinovat přípravu legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím a předložit návrh legislativních změn vládě ČR do 30. 6. 2023; doporučuje ministrovi spravedlnosti, ministrovi práce a sociálních věcí a ministrovi vnitra spolupracovat na přípravě legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím.

Č. 02/2022
Rada vlády pro rovnost žen a mužů upozorňuje na potřebu redefinice trestného činu znásilnění tak, že jeho podstatou bude absence souhlasu oběti s pohlavním stykem, doporučuje ministrovi spravedlnosti předložit vládě ČR návrh novely trestního zákoníku, a to tak, aby vymezení skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bylo upraveno tak, aby obsahovalo explicitní odkaz na absenci souhlasu.

Č. 03/2022
Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí zajistit v rámci připravované novely zákona o sociálních službách podporu dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, a to např. prostřednictvím zařazení nové sociální služby specificky zaměřené na tuto cílovou skupinu.

Č. 04/20022
Rada vlády pro rovnost žen a mužů schvaluje Plán práce Rady na léta 2022 – 2023.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »