Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o aktuálních prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 5. června 2023 proběhlo druhé zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů v roce 2023. Hlavními tématy jednání byly aktuální priority v oblasti potírání domácího a sexuálního násilí či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve služebních úřadech. Na jednání Rady rovněž OECD představila výsledky přezkumu České republiky v oblasti rovnosti žen a mužů. Česká republika je společně s Kanadou a Austrálií jednou z prvních zemí, která přezkum politiky rovnosti žen a mužů ze strany OECD absolvovala.

Řízením jednání Rady byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Projednány byly tyto oblasti:

  • Potírání domácího a sexuálního násilí.
  • Výsledky přezkumu České republiky ze strany OECD v rámci projektu „Posílení vládních kapacit pro zajištění genderově sensitivní a inkluzivní obnovy“.
  • Aktuální data o zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve služebních úřadech.
  • Podněty výborů a pracovních skupin.

Jedním z hlavních témat jednání byla oblast domácího a sexuálního násilí. Klára Šimáčková Laurenčíková představila Radě aktuality týkající se potírání domácího a sexuálního násilí. Informovala Radu o aktuálním stavu přípravy zákona o domácím násilí. Poděkovala koalici Ne Násilí, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu vnitra a poslankyním Barboře Urbanové a Evě Decroix za spolupráci na přípravě zákona. Dále uvedla, že návrh zákona byl zaslán do připomínkového řízení do 16. června 2023. Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2025.

Do mezirezortního připomínkového řízení byl do 24. května 2023 předložen také Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026. Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů a tajemník Rady Radan Šafařík informoval Radu o zásadních připomínkách čtyř ministerstev (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí).

Branislava Marvánová Vargová, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, představila Radě Zprávu za rok 2022 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Zpráva vyhodnocuje, do jaké míry byl akční plán ze strany jednotlivých ministerstev v loňském roce naplňován. Z 88 výstupů bylo za celou dobu platnosti Akčního plánu splněno/plněno 46 (50 %), částečně splněno/plněno 17 (18,2 %) a nesplněno/neplněno 25 (31,8 %). Nejvyšší míru splněných a částečně splněných výstupů měly ÚV ČR a Ministerstvo financí (100 %), nejmenší naopak Ministerstvo zdravotnictví (34 %). Rada následně Zprávu za rok 2022 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 a 2022 schválila.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková Radu seznámila s aktuálním stavem projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková potvrdila, že vláda by měla návrh na ratifikaci rozhodnout na svém jednání 14. června 2023. Na základě předpokládaného souhlasu by měla vláda následně postoupit návrh na ratifikaci Úmluvy do Poslanecké sněmovny a Senátu. Následně na jednání proběhla rozprava, kdy členové a členky diskutovali své připomínky a postoje k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Gillain Dorner, ředitelka Public Governance Directore z OECD, představila výsledky přezkumu České republiky ze strany OECD v rámci projektu „Posílení vládních kapacit pro zajištění genderově sensitivní a inkluzivní obnovy“ zahrnující hodnotící zprávu, doporučení a dva akční plány pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká republika se společně s Kanadou a Austrálií stala jednou z prvních zemí, která přezkum politiky rovnosti žen a mužů ze strany OECD absolvovala. Hodnotící zpráva z přezkumu byla zveřejněna minulý týden (více info viz Gender Equality in the Czech Republic: Strengthening Government Capacity for Gender-sensitive and Inclusive Recovery | en | OECD).

Přezkumem ze strany OECD se průběžně zabýval také Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Irena Smetáčková, předsedkyně Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, představila Radě návrh usnesení Rady k doporučení přezkumu. Rada vlády pro rovnost žen a mužů následně doporučila Úřadu vlády ČR reflektovat doporučení OECD uvedená v Základní hodnotící zprávě a Akčních plánech pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci revize Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dále doporučila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu práce a sociálních věcí naplňovat doporučení OECD uvedená v Akčních plánech.

Nejvyšší státní tajemník Jindřich Frič představil Radě data o zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v rámci státní služby (Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě. Markéta Kos Mottlová, předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti a Filip Pertold z CERGE-EI nabídly spolupráci při přípravě opatření na podporu více žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích ve státní správě. Jana Kotalíková upozornila na důležitost mentoringu a podpory slaďování pracovního a soukromého života pro ženy v rozhodovacích pozicích ve státní správě i v byznysu.

Rada se rovněž zaobírala podněty svých výborů a pracovních skupin. Konkrétně schválila podnět Výboru pro prevenci domácího a sexuálního násilí k prevenci sexuálního obtěžování na vysokých školách, který Radě představila Branislava Marvánová Vargová. Rada zhodnotila pozitivně aktivity MŠMT v oblasti genderově podmíněného násilí na VŠ a doporučila ministru školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s veřejnými a soukromými vysokými školami dále rozvíjel následující aktivity: důsledné zohledňování ve vnitřních předpisech VŠ a poradenské činnosti problematiky genderově podmíněného násilí vč. sexuálního obtěžování ze strany studujících, vyučujících a vedení vysokých škol; zavádění vhodných mechanismů k účinnému předcházení, potírání a monitorování výskytu genderově podmíněného násilí vč. sexuálního obtěžování a dalšího nevhodného jednání jako je diskriminace, šikana, ad. (například zřízením pozice ombudsmana nebo jiného obdobného pracovního místa pro přijímání a prošetřování oznámení studujících a poskytnutí odborné pomoci); alespoň jedenkrát ročně realizovat školení k prevenci sexuálního obtěžování pro pedagogické pracovníky a pracovnice a další zaměstnance a zaměstnankyně vysokých škol.

Rada dále schválila podnět Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 22/10 „Podnět ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 22/10 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů“.

Rut Kolínská představila Radě podnět Výboru pro sociální politiku, rodinu a péči týkající se péče o děti předškolního věku. Rada vlády pro rovnost žen a mužů na jeho základě doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby v rámci přípravy Koncepce péče o děti zřídilo meziresortní pracovní skupinu, se zastoupením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Svazu měst a obcí a zapojením relevantních organizací.

Rada dále na podnět Výboru pro sociální politiku, rodinu a péči doporučila vládě ČR zahájit kroky vedoucí k zavedení Dne otců a obnovení Dne matek jako významných dnů v českém kalendáři.

Rada vlády na svém jednání také schválila Výroční zprávu Rady za rok 2022.

V bodě Různé předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková upozornila na podněty České ženské lobby ke konsolidačnímu balíčku – zejména k odpočtu na nepracující manžele a manželku a ke slevám na menstruační pomůcky, pleny a kojenecké potřeby. Klára Šimáčková Laurenčíková a Radan Šafařík uvedli, že se budou těmito podněty dále zabývat. 

Seznam usnesení z jednání Rady najde v PDF dokumentu níže.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »