Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů podpořila nový zákon o domácím násilí i Chartu proti domácímu násilí

Rada vlády pro rovnost žen a mužů se na svém prvním letošním zasedání věnovala hlavně problematice domácího násilí. Rada například Vládě ČR doporučila rychlé schválení aktuálního návrhu zákona o domácím násilí. Ten jednotně definuje domácí násilí, posiluje práva obětí, prodlužuje délku vykázání ze společného obydlí a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě zbraň. Rada také podpořila Chartu proti domácímu násilí, která je společnou iniciativou zaměstnavatelů a organizací pomáhajících obětem domácího násilí.

Návrh zákona o domácím násilí přináší tolik potřebné zlepšení ochrany práv obětí. Zavedením definice domácího násilí se má sjednotit přístup policie a dalších profesí, které přicházejí do kontaktu s oběťmi. Zákon také zavádí právo na ochranu před druhotnou újmou v rámci přestupkového řízení a zlepšuje ochranu obětí v rámci institutu vykázání. Jsem ráda, že se návrh zákona dostává do další fáze legislativního procesu, a věřím, že jej brzy vláda projedná a schválí,“ vysvětluje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

Definici domácího násilí náš právní řád dosud neznal, byť tento pojem obsahuje deset různých právních norem. Rovněž civilní soudy tento pojem dosud vykládaly nejednotně. Ambicí zákona je tedy jasně stanovit, co se domácím násilím rozumí, a to v souladu s mezinárodními a zahraničními definicemi. Důležité je také posílení práv obětí napříč právním řádem. Aktuální návrh zákona počítá s účinností od ledna příštího roku,“ doplňuje ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí, přináší jednotnou definici domácího násilí a posílení práv obětí v občanskoprávním a přestupkovém řízení. Prodlužuje také délku vykázání ze společného obydlí v případě domácího násilí ze stávajících 10 na 14 dní a zavádí povinnost policie vykazované osobě zabavit zbraň. Návrh zákona je v současnosti projednáván komisemi Legislativní rady vlády

Na programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů byly i další body týkající se ochrany před domácím násilím. Zástupci a zástupkyně společností Vodafone a IKEA Radě představili Chartu proti domácímu násilí.

Těší mě, že Rada vlády pro rovnost žen a mužů dnes chartu podpořila a doporučila ministerstvům k ní přistoupit. Připojení se k Chartě považuji za důležitý signál, že jednotlivá ministerstva berou závazek zlepšit ochranu obětí domácího násilí vyjádřený v programovém prohlášení vlády vážně,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková.

Charta proti domácímu násilí sdružuje zaměstnavatele z řad firem, institucí a organizací, které se zapojily do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a pomáhají obětem tohoto násilí z řad svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Vznikla v roce 2023 ze společné iniciativy organizací ROSA Centrum pro ženy, Nadace Vodafone a IKEA pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. K chartě již přistoupili například Ministerstvo vnitra ČR, Středočeský kraj, Deloitte či ČSOB.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů na svém zasedání 8. dubna 2024 přijala tato usnesení:

 1. Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 • doporučuje vládě ČR znovu předložit návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Senátu Parlamentu ČR v roce 2025,
 • doporučuje zmocněnkyni vlády pro lidská práva ve spolupráci s předkladatelem – Ministerstvem spravedlnosti komunikovat obsah, význam a potenciální přínos Úmluvy.
 1. Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 • bere na vědomí informace o aktuálním stavu projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí (dále jako „návrh zákona o domácím násilí“),
 • souhlasí s verzí návrhu zákona o domácím násilí vzešlou z mezirezortního připomínkového řízení,
 • doporučuje vládě ČR přijetí návrhu zákona bez zbytečného odkladu po jeho projednání Legislativní radou vlády ČR.
 1. Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 • doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci probíhající revize rámcových vzdělávacích programů posílit důraz na duševní gramotnost, sexuální výchovu a sexuální zdraví na základě standardů WHO pro sexuální výchovu v Evropě s důrazem na ochranu reprodukčního a sexuálního zdraví, bezpečí, pohodu a respekt v partnerských i intimních vztazích a v rámci prevence sexuálního a vztahového násilí akcentovalo nezbytnost souhlasu v intimních vztazích,
 • doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, krajům, obcím a dalším zřizovatelům základních škol posílit metodické vedení školám v rámci sexuální výchovy a vzdělávání k prevenci sexuálního a vztahového násilí,
 • doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pravidelně prostřednictvím České školní inspekce monitorovat a vyhodnocovat způsob a rozsah sexuální výchovy na základních školách.
 1. Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 • vítá iniciativu Charta proti domácímu násilí,
 • doporučuje ministerstvům, Úřadu vlády ČR a dalším ústředním orgánům státní správy zvážit přistoupení k Chartě proti domácímu násilí.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »