Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů podpořila urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů, které nově předsedá premiér Andrej Babiš, na svém jednání dne 22. října 2018 podpořila urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů (“Rada”) na svém třetím letošním jednání přijala usnesení, ve kterém vyjadřuje potřebnost ratifikovat Istanbulskou úmluvu co nejrychleji za účelem zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem v ČR. Uvítala a podpořila práci Úřadu vlády ČR při vyvracení mýtů a dezinformací, které se v souvislosti s úmluvou ve veřejném prostoru objevují.

Ministerstvo spravedlnosti bylo vyzváno, aby předložilo návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy do meziresortního připomínkového řízení ihned po schválení příslušné novely trestního zákoníku Senátem Parlamentu ČR. Tu by měl senát projednat do 19. listopadu 2018.

Rada na svém jednání dále souhlasila s návrhem na přejmenování “mateřské a rodičovské dovolené” a doporučila MPSV spolupráci na promítnutí změny do všech právních předpisů. Změna povede k symbolickému uznání významu péče o děti a rodinu.

Rada také vyzvala Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou k provedení vyhodnocení naplňování povinnosti subjektů obchodovatelných na pražské burze cenných papírů uvádět ve výročních zprávách popis uplatňování politiky rozmanitosti. To může přinést cenné informace o způsobu a rozsahu naplňování této povinnosti a o příkladech dobré praxe ve vztahu k uplatňování politiky diverzity v obchodních společnostech.

Na jednání Rady rovněž byla nastolena otázka další činnosti Pracovní skupiny k porodnictví. Její předsedkyně přítomným představila východiska a aktuální priority této pracovní skupiny. Ve své prezentaci tlumočila znepokojení pracovní skupiny nad tím, že vláda oproti původnímu plánu letos v létě neprojednala doporoučení k samostatným porodním domům. 

“V Praze postavíme první porodní dům,” nabídl premiér Andrej Babiš na jednání s tím, že očekává detailní návrh. Zpracováním zadání se bude zabývat sekretariát Rady v součinnosti s Pracovní skupinou k porodnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o legislativních úpravách vedoucích k podpoře sdíleného pracovního místa, zajištění financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu, navýšení rodičovského příspěvku či o přípravě řešení tzv. zálohového výživného. Dané aktivity Rada uvítala bez usnesení.

Seznam přijatých usnesení v plném znění:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  1. vyjadřuje potřebnost co nejrychlejší ratifikace Istanbulské úmluvy za účelem zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem v ČR,
  2. vítá zpracování brožury a další aktivity Úřadu vlády ČR k vyvracení nejčastějších mýtů ohledně Istanbulské úmluvy,
  3. ukládá sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, aby zajistil výtisk brožury v dostatečném množství k zajištění jejího šíření mezi širší odbornou i laickou veřejnost,
  4. vyzývá Ministerstvo spravedlnosti, aby předložilo návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy do meziresortního připomínkového řízení ihned po schválení příslušné novely trestního zákoníku Senátem ČR.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  1. bere na vědomí podnět Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů ke zřízení Výboru pro zdraví žen a mužů,
  2. ukládá sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, aby do 30. 6. 2019 předložil Radě vstupní analýzu k identifikaci problémů v oblasti přístupu ke zdravotní péči a v poskytování zdravotní péče, které vyplývají ze specifických potřeb žen a mužů,
  3. vytvořil návrh dalších kroků a ten předložil do 30. 6. 2019 ke schválení Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

vyzývá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou k provedení vyhodnocení naplňování povinnosti uvedené v § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnosti relevantních emitentů uvádět ve výročních zprávách popis uplatňování politiky rozmanitosti, včetně identifikace dobré praxe v oblasti politiky rozmanitosti a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví či vzdělání.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  1. podporuje Návrh poslance Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce a další související zákony (sněmovní tisk č. 212) vedoucí k přejmenování mateřské a rodičovské dovolené,
  2. doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby spolupracovalo na odstranění legislativně-technických nedostatků uvedených v nesouhlasném stanovisku vlády ČR k tomuto sněmovnímu tisku.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje Jednací řád Dotační komise dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve znění uvedeném v příloze.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »