Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále „Rada“) se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026. Na základě podnětů svého výboru a pracovní skupiny doporučila analýzu dopadů tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů i vstřícnost při komunikaci a posuzování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizaci. Odbor rovnosti žen a mužů také na zasedání informoval o aktuálních mezinárodních aktivitách na poli genderové rovnosti.

Řízením jednání Rady byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Projednané body:

 • Plnění úkolů a usnesení z předchozích jednání rady, informace o činnosti sekretariátu
 • Schválení Výroční zprávy Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2023
 • Podněty výborů a pracovních skupin Rady
 • a) Zpráva za rok 2023 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026
 • b) Podnět Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů k dopadům tzv. ozdravného balíčku na rovnost žen a mužů
 • c) Podnět Pracovní skupiny pro otázky romských žen k aktuálnímu vývoji odškodňování za protiprávní sterilizace
 • Podpora rovnosti žen a mužů ve fondech EU
 • a) Dopady přesunu prostředků Evropského sociálního fondu plus do Fondu soudržnosti
 • b) 2. revize OP Zaměstnanost Plus
 • c) Sociální klimatický fond
 • Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • Aktuální mezinárodní a EU agenda
 • a) Schválení směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 • b) Agenda OSN: příprava zprávy o plnění Pekingské deklarace a akční platformy; iniciativa Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies
 • c) Agenda Rady Evropy: Rámcová Úmluva Rady Evropy o umělé inteligenci, lidských právech, demokracii a vládě práva; Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy k rovnosti romských a kočujících žen a dívek

 

Rada schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026. Klíčovými splněnými opatřeními jsou v tuto chvíli například návrh zákona o domácím násilí a redefinice znásilnění. Od loňského srpna, kdy byl Akční plán představen, se daří plnit opatření zejména v oblasti prevence, rezervy jsou v oblasti ochrany obětí.

Na základě podnětu Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Rada doporučila vládě provést hloubkovou analýzu dopadů tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.  Rada také na základě podnětu Pracovní skupiny pro otázky romských žen doporučuje ministerstvu zdravotnictví vstřícnost a jasnou komunikaci ve věci žádostí o odškodění za protiprávní sterilizaci.

Rada se také shodla na doporučení vládě, aby tato navýšila alokace Evropského sociálního fondu plus ve výši alespoň původního přesunu alokace z Evropského sociálního fondu plus do Fondu soudržnosti realizovaného v roce 2021.

Národní pedagogický institut Radě představil probíhající revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nový RVP by měl zvyšovat důležité společenské kompetence žactva, nejen jejich faktické znalosti. K hlubšímu pochopení tématu lidských práv a fungování společnosti a různých společenských zřízení přispěje také zařazení tématu genderové rovnosti a historicky se měnících sociálních rolí mužů a žen.

Odbor rovnosti žen a mužů Radu informoval o aktuální mezinárodní agendě. Brzy začnou jednání s Ministerstvem spravedlnosti o začlenění nové směrnice EU o potírání násilí na ženách a domácího násilí do české legislativy. V přípravě je zpráva o plnění Pekingské deklarace o odstranění překážek účasti a působení žen ve veřejném i soukromém životě. Ředitel odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík se podílel na přípravě Rámcové Úmluvy Rady Evropy o umělé inteligenci, lidských právech, demokracii a vládě práva. Tématu AI a lidských práv bude věnován prostor v druhé polovině letošního roku také na Fóru rovnosti žen a mužů i na konferenci o lidských právech, které Odbor rovnosti žen a mužů spoluorganizuje.

.

V rámci jednacího bodu Různé si Rada vyslechla prezentaci analýzy komunikace tématu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) ve veřejném prostoru. Dále zaznělo upozornění na snahu o oslabení důrazu na genderovou rovnost v revidované verzi Strategického rámce Česko 2030 a na fakt, že případné zavedení možnosti výpovědi bez udání důvodu do zákoníku práce ohrozí zranitelné skupiny.

Schválená usnesení:

Usnesení č. 5/2024

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schvaluje Výroční zprávu Rady za rok 2023.

 

Usnesení č. 6/2024

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schvaluje Zprávu za rok 2023 o plnění Akčního plánu pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026.

 

Usnesení č. 7/2024

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

 1. upozorňuje, že některá opatření či jejich zrušení zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „ozdravný balíček”) mohou mít negativní dopad na rovnost žen a mužů;
 2. doporučuje vládě, aby po roce účinnosti opatření ozdravného balíčku provedla hloubkovou analýzu jejich dopadů na rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, včetně případné revize opatření v návaznosti na výsledky analýzy;
 3. doporučuje vládě, aby v obecné části důvodové zprávy návrhů zákonů konzistentně zahrnovala důkladné zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu, ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen v rozsahu, jak je předkladatelům uloženo v čl. 9 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády.

 

Usnesení č. 8/2024

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

 1. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby odstranilo současné bariéry v řízení o odškodnění za protiprávní sterilizaci a rozšířilo okruh přijatelných důkazních prostředků;
 2. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví zlepšit dostupné kanály komunikace pro žadatelky a jejich právní zástupce či zástupkyně tak, aby bylo možné se ve stanovenou dobu spojit s odpovědným pracovníkem či pracovnicí ministerstva a konzultovat svůj dotaz;
 3. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví důsledně plnit svoji povinnost poučovat žadatelky o právech a povinnostech ve správním řízení o odškodnění za protiprávní sterilizaci a seznamovat žadatelky přístupným a srozumitelným způsobem s jejich postavením v řízení a možnostech uplatnění jejich práv;
 4. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví ve výjimečných případech vyřizovat přednostně žádosti žadatelek o odškodnění.

 

Usnesení č. 9/2024

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje vládě ČR zajistit navýšení alokace Evropského sociálního fondu plus ve výši alespoň původního přesunu alokace z Evropského sociálního fondu plus do Fondu soudržnosti realizovaného v roce 2021.

Související

Související

Konference Násilí je možné zastavit shrnula průběh i výsledky mezinárodního projektu Úřadu vlády pro prevenci násilí

Konferenci s názvem Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí jsme uspořádali na závěr úspěšného mezinárodního projektu v úterý 9. dubna 2024 v pražském ZenWorku. Před početným obecenstvem vystoupilo 14 řečnic a řečníků, které a kteří představili výsledky čtyřleté spolupráce a nastínili možnosti spolupráce budoucí. Debatovalo se také o genderově podmíněném násilí jako významném společenském problému.

Číst dále »