Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů v novém složení diskutovala o svých prioritách

Na svém prvním jednání v novém funkčním období dne 7. června 2022 diskutovala Rada vlády pro rovnost žen a mužů své priority na letošní a příští rok. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady.

„Přes pokrok v posledních letech jsem si vědom, že některé nerovnosti mezi muži a ženami nadále v české společnosti přetrvávají. Potvrzuje to i mezinárodní srovnání a postavení České republiky v evropském Indexu rovnosti žen a mužů. Z mé zkušenosti vnímám nerovné postavení žen a mužů zejména v oblasti vědy, kde ženy čelí překážkám spojeným s jejich rodičovstvím. Domnívám se, že řešení je nutné hledat v postupných změnách směrem k lepšímu a budu rád, pokud bude vládě tato rada tyto změny nadále doporučovat“, konstatoval v úvodu Petr Fiala.

Řízením jednání Rady byla pověřena nové zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková. „Odstraňování stávajících nerovností ve společnosti, podpora dialogu s občanským sektorem i zlepšení ochrany před domácím a sexuálním násilím budou mými prioritami v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva“, řekla Klára Laurenčíková Šimáčková.

Rada na jednání diskutovala především své priority na příští období, a to v návaznosti na Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a na plánovanou činnost výborů a pracovních skupin. Projednány byly mj. tyto priority:

 • Sjednocení definice domácího násilí a systémové odstranění stávajících nedostatků v právní úpravě ochrany před domácím a sexuálním násilím,
 • Příprava nového akčního plánu prevence genderově podmíněného násilí,
 • Spolupráce na přípravě nové Koncepce rodinné politiky,
 • Podpora rovného odměňování žen a mužů,
 • Podpora diverzity v obchodních společnostech, příprava novely nominačního zákona a zákona o obchodních korporacích,
 • Ukotvení zodpovědnosti za agendu lidských práv a rovnosti žen a mužů v kompetenčním zákoně,
 • Spolupráce na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
 • Spolupráce na účinném naplňování zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem,
 • Podpora participace romských žen ve veřejném rozhodování, především na lokální úrovni,
 • Zkvalitnění sběru statistik z oblasti porodnictví a jejich publikace,
 • Příprava strategie k naplňování programu WHO a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative v České republice,
 • Spolupráce na uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů při řešení uprchlické krize a integrace uprchlic a uprchlíků,

Rada také diskutovala přípravu českého předsednictví Radě EU (CZ PRES). V této souvislosti Rada doporučila, aby při plánovaných akcích během CZ PRES byly v odpovídající míře využívány expertky v různých oblastech a aby se jednotlivá ministerstva vyvarovala obsazení diskusních panelů jen muži.

Důležitým tématem byla i pomoc uprchlíkům a uprchlicím z Ukrajiny. Eva Čech Valentová ze Sdružení pro integraci a migraci Radě představila sadu doporučení k důslednějšímu uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů při řešení uprchlické krize. Mj. doporučila:

 • Důsledně zahrnovat občanský sektor do přípravy a realizace politik v souvislosti s řešením migrační vlny.
 • S ohledem na genderový rozměr a velký podíl zranitelných skupin zahrnout zmocněnkyni vlády pro lidská práva do přípravy a realizace politik v souvislosti s řešením migrační vlny za účelem zajištění uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a lidských práv (včetně zajištění účasti na vládě ČR při projednávání relevantních materiálů).
 • Zahrnout experty a expertky na rovnost žen a mužů do  poradních a pracovních orgánů a platforem podílejících na řešení uprchlické krize a na realizaci dokumentu Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.
 • Zajistit důsledné členění všech sbíraných statistik dle pohlaví, věku a dalších charakteristik uprchlíků a uprchlic (rodinný status apod.).
 • Vyčlenit dostatečné finanční prostředky pro nestátní neziskové organizace podílející se na pomoci uprchlíkům a uprchlicím.
 • Zavést podmínku uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v rámci dotačních programů určených pro pomoc uprchlíkům a uprchlicím.
 • Zjednodušit podmínky pro uznávání kvalifikace uprchlic a uprchlíků a migrantek a migrantův souvislosti s integrací na trh práce.
 • Zajistit dostatečné nástroje pro prevenci a ochranu před pracovním a sexuálním vykořisťováním uprchlic a uprchlíků.
 • Zajistit dostatečný počet míst ve školkách a dětských skupinách za účelem větší motivace uprchlic k dobrovolným relokacím a rychlejší integraci do společnosti a na trh práce.
 • Zajistit dostatečné financování obcí za účelem navýšení míst ve školkách a dětských skupinách.

Rada na svém jednání také schválila výroční zprávu za rok 2021 a Zprávu o plnění Národního akčního plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2021-2025 za rok 2021.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »