Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyjádřila znepokojení nad dezinterpretací závazků plynoucích z ratifikace Istanbulské úmluvy

Rada vlády se na svém úterním jednání zabývala zejména situací v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Na svém druhém letošním zasedání schválila Souhrnnou zprávu za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Souhrnná zpráva“).

Souhrnná zpráva obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu, jejichž termín plnění byl stanoven na rok 2017 a zároveň úkolů, které nebyly splněny v letech předchozích. Dle Souhrnné zprávy se přes dílčí pozitivní opatření nedaří Akční plán ministerstvům stále v dostatečné míře naplňovat. Přetrvávající výzvou zůstává především nedostatečné zajištění specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Rada schválila také podnět k zařazení práce s násilnou osobou do podporovaných oblastí v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí Rodina. V současnosti v ČR působí jen 9 organizací poskytujících pomoc osobám, které mají problém se svým násilným chováním a které se jej rozhodnou řešit. Podnět by měl přispět ke zlepšení dostupnosti těchto programů.


Rada dále v rámci oblasti domácího a genderově podmíněného násilí vyjádřila znepokojení nad množícími se případy dezinterpretace závazků plynoucích z ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (dále jako “Istanbulská úmluva”). Istanbulskou úmluvu podepsala ČR v květnu roku 2016 a nyní se připravuje její ratifikace. Rada proto doporučila svému sekretariátu vypracovat informační materiál reagující na nejčastější mýty v souvislosti s ratifikací Istanbulské úmluvy. V rámci tohoto usnesení dále doporučila sekretariátu Rady a Ministerstvu spravedlnosti úzce spolupracovat s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a organizacemi věnujícími se prevenci domácího násilí a pomoci jeho obětem na realizaci osvětového semináře o Istanbulské úmluvě určeného pro obě komory Parlamentu ČR.

Kromě domácího a genderově podmíněného násilí se Rada věnovala také realokacím financí v rámci OP Zaměstnanost, které navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. O své činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů Radu informovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »