Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách ("Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Výbor zejména

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vytváření národní strategie pro prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách,
- za účelem koordinace postupů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i územní samosprávy), zástupci odborné veřejnosti a zástupci nestátních neziskových organizací,
- sleduje statistické údaje o různých formách domácího násilí a násilí na ženách,
- navrhuje opatření v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
- podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí a násilí na ženách.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Statut výboru. Plán práce výboru: 2018.

Seznam členek a členů Výboru zde.

Zápisy z jednání výboru:
7. června 2018, 7. prosince 2017, 14. září 2017, 9. března 2017, 10. března 2016, 15. prosince 2016, 13. října 2016, 10. března 2016, 10. prosince 2015, 18. června 2015, 11. prosince 2014, 25. září 2014, 20. března 2014

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři