Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách ("Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Výbor zejména

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vytváření národní strategie pro prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách,
- za účelem koordinace postupů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i územní samosprávy), zástupci odborné veřejnosti a zástupci nestátních neziskových organizací,
- sleduje statistické údaje o různých formách domácího násilí a násilí na ženách,
- navrhuje opatření v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
- podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí a násilí na ženách.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 355. plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Akční plán je v pořadí třetím samostatným strategickým dokumentem vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jeho cílem je přispět ke zlepšení postavení obětí a zlepšit systém prevence těchto forem násilí. Akční plán navazuje na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Akční plán také navazuje na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931.

Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Statut výboru. Plán práce výboru: 2018, 2019, 2020/2021.

Seznam členek a členů Výboru zde.

Zápisy z jednání výboru jsou dostupné zde: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři