Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"), a to pro oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Výbor zejména:

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k vytváření podmínek pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,
- za účelem koordinace postupů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
- sleduje statistické údaje v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Statut výboru. Plán práce Výboru pro rok 2018.

Seznam členek a členů Výboru.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici na stránkách Úřadu vlády pod tímto odkazem.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři