Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školíme Policii ČR v citlivém řešení případů genderově podmíněného násilí a kybernásilí

Přístup Policie ČR při řešení případů genderově podmíněného násilí včetně jeho online forem má zásadní roli ve zvyšování míry nahlašování těchto případů. Informovanost a kompetentnost policie může navíc přispět k citlivému přístupu jejích zástupců a zástupkyň, a tak k prevenci prohlubování psychické újmy na obětech násilí. Proto jsme uspořádali sérii seminářů pro Policii ČR zaměřenou na genderově podmíněné násilí a kybernásilí.

Domácí a sexuální násilí – přetrvávající problém a jeho nové podoby

Domácí násilí a další formy genderově podmíněného násilí zůstávají závažným problémem české společnosti. Jedná se o jednu z nejčastějších forem násilí, která má zásadní negativní dopady na životy obětí i celé společnosti. Rostoucí míra dostupnosti a závislosti na technologiích a síti internetu s sebou navíc přináší skokový nárůst online forem násilí, tedy násilí páchaného pomocí informačních technologií. Množí se nejen hackerské útoky, ale dochází ke stále více případům násilí ve virtuálním prostoru. Kybernásilí navíc často provází skutečná agrese, jako je sexuální napadení, stalking a vydírání. Problematika kybernásilí je nicméně stále relativně nová, a to nejen pro veřejnost, ale i pro policii.

Ze statistik vyplývá, že pouze velmi malá část obětí se rozhodne incident domácího nebo sexuálního násilí nahlásit policii. Šetření ukazují, že na Policii ČR se obrátí pouze 8 % obětí fyzického či sexuálního násilí. Společnost, stejně tak samotní aktéři, kteří vstupují do procesu nápravy, jsou často ovlivněni mýty a stereotypy. Proto často dochází k tomu, že i když se oběť svěří, setká se s nepochopením, nedůvěrou, bagatelizací, odmítnutím či dokonce výsměchem. To přispívá k obecné nedůvěře v práci policie i soudů mezi ohroženými osobami. Je tak o to důležitější, aby měli všichni policisté a policistky dostatek komplexních informací a vhled do této problematiky.

Pomáháme posilovat informovanost policie

Ke vzdělávání a rozvíjení kompetencí policie přispíváme i my. V rámci projektu podpořeného Norskými fondy, zaměřeného na domácí a sexuální násilí a jeho nové formy, probíhaly od června 2022 do března 2023 semináře Domácí a sexuální násilí a Domácí a sexuální násilí v kyberprostoru. Zrealizovali jsme celkem 10 seminářů, na kterých bylo proškoleno 256 policistů a policistek. Od konce minulého roku navíc byla školení doplněna tematickými příručkami. Semináře jsme cílili přednostně na policejní metodiky a metodičky domácího a sexuálního násilí, ale byly otevřeny i dalším zájemcům z řad pořádkové a kriminální policie v různých regionech ČR. V obdobně zaměřených seminářích pro policii pokračujeme i v roce 2023 a to v rámci aktivity „Školení a metodická podpora profesí pomáhajících obětem genderově podmíněného násilí“ v projektu podpořeném OPZ+.

Školení Domácí a sexuální násilí

Obsahem semináře byla identifikace obětí trestných činů, se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti a oběti sexuálního a domácího násilí, a to jak z hlediska legislativy, tak praktických návodů a příkladů, jak komunikovat s (potenciální) obětí. Představeny byly časté mýty a stereotypy týkající se domácího a sexuálního násilí. Lektor a lektorka ukázali na příkladech, které jednání policie přináší efektivní řešení situace a pomůže při komunikaci s obětí. Školení by měla přispět ke zvyšování spokojenosti ze strany obětí i širší společnosti s přístupem policie při řešení případů domácího a sexuálního násilí. Cílem je tedy také to, aby docházelo ke zvyšování důvěry v práci policie.

Školení Domácí a sexuální násilí v kyberprostoru

Seminář zúčastněným představil problematiku násilí a trestné činnosti v kyberprostoru, jejich charakteristiky, rozdíly oproti fyzické realitě, dopady a řešení problémů, stejně jako problémy, které efektivním řešením brání. Představeny byly hlavní jevy spojené s on-line agresí a násilím a konkrétní příklady a případy. Důraz byl kladen i na genderovou rovinu kybernásilí: to, že dopadá na muže a ženy různě, společnost má s nimi spojené různé mýty a předsudky a na základě toho mívají často oběti takových činů odlišné potřeby.

Policie vzdělávání oceňuje: Zpětná vazba ze seminářů

Skrze anonymní dotazníky jsme získali od účastníků a účastnic školení z řad policie pozitivní zpětnou vazbu. Nejvýše byla u obou seminářů hodnocena celková spokojenost s kurzem (průměrné hodnocení 4,7 z 5 u semináře Domácí a sexuální násilí a 4,0 u semináře Domácí a sexuální násilí v kyberprostoru); u obou seminářů přes 80 % dotázaných také vyjádřilo zájem o doplňující příručku na dané téma.

V odpovědích na otevřené otázky hodnotící seminář Domácí a sexuální násilí zaznělo například:

  • „Jsem velice spokojena s obsahem semináře, který byl přednášen přehledně se spoustou pro mě důležitých a názorných vzorových situací.“
  • „Přehledně zpracovaný metodologický materiál, který jsem dostal k dispozici, určitě využiji při své další práci. Děkuji oběma lektorům, jejich výklad byl na profesionální úrovni.“
  • “Seminář byl velice přínosný pro moji práci. Přinesl mi nové informace ohledně identifikace Zvlášť zranitelné oběti. Nejvíc se mi líbilo praktické vysvětlení dané problematiky na příkladech z praxe. A skvělí lektoři.”

Průběh školení o násilí v online prostoru hodnotili pozitivně i jeho lektor a lektorka. JUDr. Daniel Bartoň, LL. M. (Cantab), Ph.D. sdílel:

„Je radost pracovat s policisty, které baví jejich práce a chtějí se v ní zlepšovat. Seminář byl dobrou příležitostí ke sdílení zkušeností, k společným diskusím nad jednotlivými případy a k identifikování dobrý praxí. Těším se na případné pokračování.“

pplk. Mgr. Martina Petrovičová zmínila:

„Byla jsem velmi potěšena zpětnou reakcí účastníků školení. Jednalo se zejména o vedoucí místních a obvodních oddělení, tzn. policistů a policistek s dlouholetou praxí. Většina z nich školení vedené formou workshopu uvítala, zejména proto, že si mohli vzájemně vyměňovat své zkušenosti a také se snažit aplikovat nově získané poznatky na konkrétních kazuistikách.“

O semináři Domácí a sexuální násilí v kyberprostoru zaznělo mimo jiné:

  • „Velmi oceňují pojetí semináře, formu předání poznatků z praxe. Přednášející jsou velmi erudovaní a ve svém oboru znalí věci. Seminář má velký potenciál a jako jeden z mála se zaměřuje na kyber prostor, což u PČR velmi chybí.“
  • „Tento seminář byl velice profesionální, na úrovni a s mnoha přínosnými informacemi. Důstojné prostředí.“
  • “Oceňuji ucelené a odborné podání tématu, přesah do praxe a aktuálnost předávaných informací, podpořených statistikami. Daná témata a zkušenosti odpovídají tomu, co oběti zažívají a jen v malém procentu oznamují PČR. Příjemné vystupování lektorů, budu ráda za pokračování.”

Lektor semináře, doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., dodal:

„Je radost pracovat s policisty, které baví jejich práce a chtějí se v ní zlepšovat. Seminář byl dobrou příležitostí ke sdílení zkušeností, k společným diskusím nad jednotlivými případy a k identifikování dobrý praxí. Těším se na případné pokračování.“

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »